روانشناسی ورزش, دوره (4), شماره (2), سال (2020-3) , صفحات (19-33)

عنوان : ( تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری )

نویسندگان: سیده منیژه عربی , علیرضا صابری کاخکی , مهدی سهرابی , سکینه سلطانی کوهبنانی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: با توجه به اینکه رفتارهای کلیشههای در فرایندهای یادگیری و ارتباط اجتماعی کودکان اوتیسه تداخل ایجاد میکنند؛ 12 سال اوتیس بود. - هدف از مطالعه حاضهر بررسی تأثیر مداخله حسی – حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای 44 کودک 4 روش ها: نمونهها بهوسیله نمونهگیری هدفمند انتخاب شدند و بهصورت همگن در 4 گروه بینایی – حرکتی، حرکتی، بینایی و کنترل قرار گرفتند. بهمنظور ارزیابی رفتارهای کلیشهههای از روش مشههاهده عینی و ویدئویی اسههتداده شههد. از آزمون تحلیل کوواریانس و آزمون تعقیبی بندرونی در سطح خطای 5 درصد برای بررسی دادههای حاصل از مطالعه استداده شد. نتایج: گروه تمرین بینایی – حرکتی در پسآزمون و پیگیری کاهش معنیداری را در فراوانی رفتارهای کلیشههای نسبت به گروههای دیگر >5/ نشههان داد - 55 P = 3/52 ، t -؛ اما در گروههای دیگری تداوتی با زمان پیشآزمون مشههاهده نشههد. نتیجهگیری: به نظر میرسهد که مداخله بینایی – حرکتی توانسهته اسهت بر یکی از ویژگیهای اصهلی اوتیسه یعنی رفتارهای کلیشهای تأثیرگذار باشد و میتواند به عنوان نوعی مداخله همراه با مداخلههای دیگر برای این کودکان استداده شود.

کلمات کلیدی

, اوتیس , رفتار کلیشهای, مداخله حسی – حرکتی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074315,
author = {عربی, سیده منیژه and صابری کاخکی, علیرضا and سهرابی, مهدی and سلطانی کوهبنانی, سکینه and جباری نوقابی, مهدی},
title = {تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری},
journal = {روانشناسی ورزش},
year = {2020},
volume = {4},
number = {2},
month = {March},
issn = {2676-3729},
pages = {19--33},
numpages = {14},
keywords = {اوتیس ، رفتار کلیشهای، مداخله حسی – حرکتی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تمرین بینایی-حرکتی بر فراوانی رفتارهای کلیشهای کودکان اوتیسم: مطالعه کنترل شده با آزمون پیگیری
%A عربی, سیده منیژه
%A صابری کاخکی, علیرضا
%A سهرابی, مهدی
%A سلطانی کوهبنانی, سکینه
%A جباری نوقابی, مهدی
%J روانشناسی ورزش
%@ 2676-3729
%D 2020

[Download]