آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی, دوره (13), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (27-40)

عنوان : ( مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio - )

نویسندگان: فاطمه پورعلی , زهرا موسوی , داور شاهسونی , محمد عزیز زاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به تجمع فلز سرب در بافتهای خوراکی ماهی، امنیت و سلامت غذای انسان نیز تحت تاثیر قرار میگیرد. مطالعه حاضرر بره منظور مقایسه تجربی اثرات اسید آسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای مراهی کپرور انجام شد. ماهیان بهصورت تصادفی به 4 گروه 30 تایی تقسیم شدند. گروه 1 به عنوان شاهد در نظر گرفته شد. گروه 2 استات سررب، گروه 3 و 4 علاوه بر سرب به ترتیب تیامین و اسید آسکوربیک نیز دریافت کردند. پس از کالبدگشایی، نمونههای بافتی از مغز، کبد و کلیه تهیه و برشهای آماده شده، بهروش هماتوکسیلین ائوزین رنگآمیزی شد. در مقایسه آماری ضایعات بافت مغز شامل پرخرونی، - ادم و تغییرات ایسکمیک در گروه 4 به صورت معنیداری کمتر از گروههرای 2 و 3 برود. همچنرین در کبرد، پرخرونی، هرایپرپلازی کانونهای ملانوماکروفاژ، تغییرات دژنراتیو و گنجیدگیهای اسیدفست داخل هستهای هپاتوسیتها مشاهده گردید. شدت پرخرونی در بافت کبد و تغییرات دژنراتیو هپاتوسیتها در گروه 3 بهصورت معنیداری کمتر از گروه 4 بود. هیچیک از شاخصهرای پاتولوژیرک کلیه شامل پرخونی، خونریزی، گنجیدگیهای اسیدفست داخل هستهای، تورم و نکروز سلولهای پوششری توبرولهرا و هرایپرپلازی کانونهای ملانوماکروفاژ، بین گروههای 3 و 4 تفاوت معنیداری نشان ندادند، اما در مقایسه برخی ضایعات این دو گروه با گرروه 2 ، اختلاف معنیدار مشاهده گردید. بر پایه نتایج ذکر شده میتوان نتیجهگیری نمود که اسید آسکوربیک و تیامین میتوانند در پشیگیری و درمان مسمومیت با سرب به عنوان یک گزینه مناسب در ماهیان مطرح باشند.

کلمات کلیدی

, سرب, تیامین, اسید آسکوربیک, ضایعات بافتی, ماهی کپور
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074327,
author = {پورعلی, فاطمه and موسوی, زهرا and شاهسونی, داور and عزیز زاده, محمد},
title = {مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio -},
journal = {آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی},
year = {2019},
volume = {13},
number = {1},
month = {May},
issn = {2322-4746},
pages = {27--40},
numpages = {13},
keywords = {سرب، تیامین، اسید آسکوربیک، ضایعات بافتی، ماهی کپور},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تجربی اثرات اسید اسکوربیک و تیامین در جلوگیری از ضایعات بافتی ناشی از سرب در برخی بافتهای ماهی کپور - Cyprinus carpio -
%A پورعلی, فاطمه
%A موسوی, زهرا
%A شاهسونی, داور
%A عزیز زاده, محمد
%J آسیب شناسی درمانگاهی دامپزشکی
%@ 2322-4746
%D 2019

[Download]