مطالعات اقتصاد انرژی, دوره (14), شماره (59), سال (2018-11) , صفحات (121-144)

عنوان : ( مقایسه تطبیقی انواع مدلهای بهینه سازی توسعه شبکه های برق و گاز در استان خراسان )

نویسندگان: وحید خلیق , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه برنامه ریزی توسعه همزمان شبکه های برق و گاز به عنوان روشی به منظور حداقلسازی هزینههای سرمایهگذاری مورد توجه قرار گرفته است. در این تحقیق انواع روشهای مختلف توسعه شبکههای برق و گازدر یک مطالعه واقعی در استان خراسان مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان میدهد که در دو روش توسعه یکپارچه و نیز توسعه به روش ADMM که در آن یک نهاد واسط، وظیفه هماهنگی دو شبکه برق و گاز را دارد نتایج یکسانی را برای توسعه شبکه های برق و گاز بدست می دهد با این تفاوت که در حالت توسعه به روش ADMM هر شرکت، مسئول توسعه و بهره برداری شبکه متبوع خود است. همچنین در حالت توسعه مستقل، ناهماهنگی بین شبکه-های برق و گاز منجر به هزینه زیاد توسعه برای کل شبکه می شود. نتایج تحقیق در حالت رهبر پیرو نیز نشان دهنده آن است که با پیرو بودن شبکه گاز، هزینه توسعه بیشتری نسبت به حالت توسعه یکپارچه به شبکه گاز تحمیل می شود. برنامه پاسخگویی بار نیز میتواند هزینه توسعه در هر دو شبکه گاز و برق را کاهش دهد. در نهایت با مشارکت و ضریب نفوذ مناسب برنامه پاسخگویی بار، پروفیل بار روزانه میتواند مسطح شود.

کلمات کلیدی

, بکه گاز, برنامه ریزی توسعه شبکه برق, استان خراسان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074334,
author = {خلیق, وحید and علومی بایگی, مجید},
title = {مقایسه تطبیقی انواع مدلهای بهینه سازی توسعه شبکه های برق و گاز در استان خراسان},
journal = {مطالعات اقتصاد انرژی},
year = {2018},
volume = {14},
number = {59},
month = {November},
issn = {1735-1626},
pages = {121--144},
numpages = {23},
keywords = {بکه گاز، برنامه ریزی توسعه شبکه برق، استان خراسان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تطبیقی انواع مدلهای بهینه سازی توسعه شبکه های برق و گاز در استان خراسان
%A خلیق, وحید
%A علومی بایگی, مجید
%J مطالعات اقتصاد انرژی
%@ 1735-1626
%D 2018

[Download]