کتاب قیم, دوره (8), شماره (19), سال (2018-10) , صفحات (7-40)

عنوان : ( تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم )

نویسندگان: ملیکا بایگانیان , محمدحسن رستمی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

اصولیان را می بایست مؤثرترین اندیشمندانی دانست که به تعریف قرآن، این واژه مهم در تاریخ فرهنگ اسلامی، دست زده‌اند. آنان افزون بر آنکه جزو نخستین عالمانی بوده‌اند که به این کار مبادرت ورزیدند، بارها دست به تغییر مؤلفه‌ها زده و معرفی جدیدی از آن ارائه کردند. ‌چنان­که در سده پنجم و ششم، مؤلفه‌های «نقل» و «کتابت» را بر هر مؤلفه دیگری در تعریف قرآن مقدم داشتند. با وجود مؤلفه‌های رقیب از جمله «اعجاز»، طبیعتاً هم‌سخن بودن اصولیان در این انتخاب، تصادفی نبوده بلکه برخاسته از گفتمان علمی و شرایط فرهنگی- اجتماعی حاکم بر دوران آنان بوده است. ارائه پاسخ‌هایی درخور به چرایی استفاده از مؤلفه‌های «نقل» و «کتابت» در تعاریف اصولیان سده‌های پنجم و ششم با روش تاریخ انگاره، مهم‌ترین بایسته این پژوهش است. تحقیق و تتبع دراین‌باره، نشان می‌دهد رواج مباحث پیرامونی قرائات و تواتر، توجه به نقش تاریخی نقل و کتابت در صیانت قرآن، نیز وجود انتقادات متعدد پیرامون مؤلفه اعجاز در این دوران، مهم‌ترین دلایل انتخاب‌ مؤلفه‌های «نقل» و «کتابت» از سوی اصولیان برای تعریف قرآن در سده‌های پنجم و ششم بوده‌ است.

کلمات کلیدی

قرآن؛ تحولات مفهومی؛ تاریخ انگاره؛ نقل؛ کتابت؛ اصولیان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074337,
author = {بایگانیان, ملیکا and رستمی, محمدحسن},
title = {تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم},
journal = {کتاب قیم},
year = {2018},
volume = {8},
number = {19},
month = {October},
issn = {2251-6026},
pages = {7--40},
numpages = {33},
keywords = {قرآن؛ تحولات مفهومی؛ تاریخ انگاره؛ نقل؛ کتابت؛ اصولیان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحولات مفهومی اصطلاح «قرآن» نزد اصولیان سده پنجم و ششم
%A بایگانیان, ملیکا
%A رستمی, محمدحسن
%J کتاب قیم
%@ 2251-6026
%D 2018

[Download]