مطالعات قرآن و حدیث, دوره (12), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (173-202)

عنوان : ( گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم )

نویسندگان: سیما جوینی پور , سهیلا پیروزفر ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین مباحث قرآنی در حوزة رفتارشناسی و جامعه شناسی، تحلیل و بررسی استکبار در ابعاد و سطوح مختلف آن است. عنایت قرآن کریم به استکبارستیزی و نهادینه کردن این فرهنگ در افراد و جوامع و وجود مستکبران در همة اعصار، باعث شده آیاتی چند از قرآن به بیان ویژگی‌ها و صفات اخلاقی- رفتاری آنان اختصاص یابد. اهمیت این موضوع تا جایی است که شناخت پدیدة استکبار در هر عصر و زمانی، از لوازم بصیرت دینی و از اهم موضوعات اجتماعی تلقی می‌شود. در این جستار، تلاش شده تا با ارائة تعریفی جامع و تحلیلی دقیق از ماهیت استکبار و بررسی حوزة معنایی این واژه، به تحلیل و ریشه یابی انواع و اقسام آن و استخراج عوامل، ریشه ها و آثار این پدیده پرداخته شود. این پژوهش به شیوة تحلیل متن به بررسی آیات مربوطه در حوزة استکبار پرداخته است. با بررسی واژة استکبار در کنار واژگان هم نشین و مترادف آن، به زمینه ها، عوامل و آثار این پدیدة شوم اجتماعی اشاره نموده و نتیجه می‌شود که استکبار عبادی، ریشه و علت سایر اقسام استکبار می‌باشد. اشرافیت، قدرت نظامی و اقتصادی، بی نیازی از خداوند و نادیده انگاری قدرت الهی، از مهم ترین عوامل شکل گیری استکبار به شمار می آید. همچنین تقویت روحیة قیام و ظلم ستیزی و خودباوری و توجه به ارزش‌های الهی و خروج از خود محوری و هوای نفس، از جمله راهکارهای قرآن برای مقاله با این صفت مذموم اچتماعی است.

کلمات کلیدی

, معناشناسی, قرآن, استکبار, استضعاف, کفر, ظلم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074356,
author = {جوینی پور, سیما and پیروزفر, سهیلا},
title = {گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم},
journal = {مطالعات قرآن و حدیث},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {March},
issn = {2008-3211},
pages = {173--202},
numpages = {29},
keywords = {معناشناسی، قرآن، استکبار، استضعاف، کفر، ظلم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T گونه شناسی استکبار و ماهیت آن در قرآن کریم
%A جوینی پور, سیما
%A پیروزفر, سهیلا
%J مطالعات قرآن و حدیث
%@ 2008-3211
%D 2019

[Download]