علوم زمین, ( ISI ), دوره (27), شماره (108), سال (2018-9) , صفحات (75-82)

عنوان : ( زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها )

نویسندگان: سمیه سنجری , فاطمه هادوی , مرضیه نطقی مقدم , محسن علامه ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در پژوهش کنونی استراکدهای سازند آبدراز در برش چهچهه مطالعه و بررسی شده اند. ضخامت سازند آب دراز در ا ین برش 385 متر و متشکل از شیل و مارن همراه با 3 افق سنگ آهک گل سفیدی است. این مطالعه منجر به شناسا ی 16 جنس و 51 گونه از استراکدها شد ه بر مبنای گونه های شناسا یی شده، 4 زون ز یستی تعیین شد. طبق با وزونهای استراکدی شناسا یی شده و انطباق با نانوفسیلهای آهکی در ا ن برش، سن سازند، سانتونین پسین تا ابتدای کامپانین پسین تع ین گردید. حضور گونه های شاخص آب گرم و عدم حضور گونه های شاخص آب سرد پیشنهاد دهنده گرمای سطح آب در ا ن منطقه است. همچنین بر مبنای حضور گونه های شاخص استراکد تغییر عمق و سطوح بالای اکسیژن پیشنهاد میشود.

کلمات کلیدی

, ز یست چینه نگاری, دیرینه بوم شناسی, استراکد, آبدراز, چهچهه, کپه داغ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074369,
author = {سنجری, سمیه and هادوی, فاطمه and مرضیه نطقی مقدم and محسن علامه},
title = {زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها},
journal = {علوم زمین},
year = {2018},
volume = {27},
number = {108},
month = {September},
issn = {1023-7429},
pages = {75--82},
numpages = {7},
keywords = {ز یست چینه نگاری، دیرینه بوم شناسی، استراکد، آبدراز، چهچهه، کپه داغ.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T زیست چینه نگاری و دیرینه بوم شناسی سازند آب دراز در برش چهچهه، خاور حوضه کپه داغ بر مبنای استراکدها
%A سنجری, سمیه
%A هادوی, فاطمه
%A مرضیه نطقی مقدم
%A محسن علامه
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2018

[Download]