دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد, دوره (26), شماره (1), سال (2019-4) , صفحات (1187-1201)

عنوان : ( تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو )

نویسندگان: ریحانه نجاتی بروانلو , سیدرضا عطارزاده حسینی , ناهید بیژه , علی اکبر رئوف صائب ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده: مقدمه هدف از پژوهش حاضر بررسی تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی با دو ترتیب هوازی-مقاومتی و مقاومتی-هوازی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو بود. روش بررسی در این مطالعه کارآزمایی بالینی تعداد 45 زن مبتلا به دیابت نوع دو در سه گروه تمرین هوازی-مقاومتی -15 نفر-، مقاومتی-هوازی -15 نفر- و گروه کنترل -15 نفر- قرار گرفتند، سپس به مدت 12 هفته و سه جلسه در هفته تمرین کردند. پروتکل تمرین برای هردو گروه یکسان و تنها تفاوت در ترتیب اجرای تمرینات بود؛ پروتکل تمرین هوازی 1×10 دقیقه فعالیت با استراحت های فعال یک دقیقه ای در بین ست ها و با استفاده از تردمیل بود. تمرینات مقاومتی شامل حرکات: پرس پا، پرس سینه، جلو ران، لت پول، پشت ران، پرس سرشانه بود که در برگیرنده عضلات اصلی پایین تنه و بالا تنه بود و به وسیله دستگاه انجام شد؛ نمونه های خونی در پیش آزمون و 48 ساعت پس از آخرین جلسه تمرینی در پس آزمون اندازه گیری شد. نتایج آنالیز واریانس و t استیودنت وابسته با استفاده از نرم افزار آماری SPSS Inc., Chicago, IL; version 16 در سطح معنی داری -05/0>P- تجزیه و تحلیل شدند. نتایج مقادیر GLP-1 افزایش و مقاومت به انسولین کاهش معنی دار در گروه های تمرین در مقایسه با گروه کنترل داشت -05/0P≤- با این وجود بین گروه تمرین هوازی-مقاومتی و مقاومتی-هوازی به لحاظ آماری تفاوتی وجود نداشت -05/0P>-. نتیجه گیری نتایج این پژوهش نشان داد که تمرینات ترکیبی با افزایش سطوح GLP-1 در بهبود وضعیت مقاومت به انسولین در زنان دیابتی نوع دو نقش دارند، با این وجود در خصوص الگوهای مختلف تمرینات ترکیبی نیاز به انجام پژوهش های بیشتری احساس می شود.

کلمات کلیدی

, دیابت نوع دو, تمرین ترکیبی, پپتید شبه گلوکاگون-1, مقاومت به انسولین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074370,
author = {نجاتی بروانلو, ریحانه and عطارزاده حسینی, سیدرضا and بیژه, ناهید and علی اکبر رئوف صائب},
title = {تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو},
journal = {دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد},
year = {2019},
volume = {26},
number = {1},
month = {April},
issn = {2228-5741},
pages = {1187--1201},
numpages = {14},
keywords = {دیابت نوع دو، تمرین ترکیبی، پپتید شبه گلوکاگون-1، مقاومت به انسولین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تاثیر دوازده هفته تمرین ترکیبی بر GLP-1 و مقاومت به انسولین زنان مبتلا به دیابت نوع دو
%A نجاتی بروانلو, ریحانه
%A عطارزاده حسینی, سیدرضا
%A بیژه, ناهید
%A علی اکبر رئوف صائب
%J دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
%@ 2228-5741
%D 2019

[Download]