پانزدهیمن کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , 2018-09-04

عنوان : ( بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و شوری بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچهی ذرت شیرین -Zea mays L.- )

نویسندگان: فاطمه قلی زاده , ابوطالب منظری توکلی , محمد فارسی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پرایمینگ بذر روشی است که با جوانهزنی سریع، همزمان و یکنواخت بذر موجب بهبود استقرار گیاهچه در مزرعه میشود. به منظور بررسی تاثیر شوری و پرایمینگ بر روی سبز شدن و خصوصیات جوانهزنی گیاهچه ذرت شیرین آزمایشی در قالب فاکتوریل با طرح پایه کاملا تصادفی با 4 تکرار انجام شد. در این آزمایش تاثیر ساعتهای مختلف پرایمینگ بذر شامل : صفر، 24 و 36 ساعت با 3 سطح شوری شاهد، 5 و 10 دسی زیمنس برمتر مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که ،12 پرایمینگ و شوری بر تمامی صفات جوانهزنی و رشد گیاهچه تاثیر معنیداری داشت و افزایش تنش شوری باعث کاهش صفات مورد مطالعه گیاهچه ذرت شیرین شد. کمترین میانگین زمان جوانهزنی در بین تیمارها مربوط به تیمار 36 ساعت 1 روز و بیشترین میانگین زمان جوانهزنی در تیمار بدون پرایمینگ با شوری 10 دسیزیمنس بر / پرایمینگ با شوری صفر با 47 3 روز مشاهده شد. تیمارهای صفر ساعت پرایمینگ با شوری 10 دسی زیمنس بر متر بیشترین میانگین زمان / متر به میزان 47 جوانهزنی و کمترین درصد جوانهزنی، طول ساقهچه، طول ریشهچه و وزن خشک گیاهچه را داشت. اثرات متقابل سطوح مختلف شوری و پرایمینگ نیز معنیدار شد.

کلمات کلیدی

, شوری, خصوصیات جوانهزنی, ذرت, پرایمینگ.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074371,
author = {فاطمه قلی زاده and منظری توکلی, ابوطالب and فارسی, محمد},
title = {بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و شوری بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچهی ذرت شیرین -Zea mays L.-},
booktitle = {پانزدهیمن کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران},
year = {2018},
location = {کرج, ايران},
keywords = {شوری، خصوصیات جوانهزنی، ذرت، پرایمینگ.},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اثرات هیدروپرایمینگ و شوری بر ویژگیهای جوانه زنی و رشد گیاهچهی ذرت شیرین -Zea mays L.-
%A فاطمه قلی زاده
%A منظری توکلی, ابوطالب
%A فارسی, محمد
%J پانزدهیمن کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران
%D 2018

[Download]