مهندسی برق دانشگاه تبریز, دوره (49), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (281-294)

عنوان : ( بهره برداری بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع هوشمند )

نویسندگان: مهدی شفیعی درب آسیابی , رضا قاضی , معین معینی اقطاعی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

چکیده:حضور گسترده انواع منابع تولیدات پراکنده و خودروهایالکتریکیدر شبکههایتوزیع میتواندچالشهاو فرصتهایگونااگون یرا بارا یشبکه برق ایجاد نماید .چالشهاییدر راستایعملکرد فنیو اقتصادیشبکههایبرق و فرصتهاییبرایبهکارگیریآنهابهعنوانیک منبع انرژیالکتریکی .برایناساسدر این مقاله یک چارچوب برنامهریزیدومرحلهایبهمنظورمدیریتهمزمانتعداد زیادیخودرویالکتریکیومنابع تولید پراکندهبا مالکیت خصوصیدر مرحله اول با هدف افزایش سود خودروهایالکتریکیو منابع تولید پراکنده و درنهایتبا هدف کاهش هزیناه هاا یبهرهبرداریمعرفیو مورد بررسیقرار گرفته است .چارچوب برنامهریزیپیشنهادیبر روییک شبکه توزیع متصلشدهبه باس 5از شابکه نموناه RBTSآزمایش شده است .جهت حل مسئله و انتخاب جواب بهینه از روش بهینهسازیCPLEXاستفاده شده اسات .نتاا یج نشاان دادهاناد کاه مدیریت مناسب خودروهایالکتریکیو منابع تولید پراکنده بهعنوانیک نهاد کارآمد موجب بهرهمندیاقتصادیصااحبان خودروهاا یالکتریکا ی ،منابع تولید پراکندهو شبکه میگردد

کلمات کلیدی

, اژههایکلیدی:خودرو الکتریکی, منابع تولید پراکنده, هماهنگکننده, عدم قطعیت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074374,
author = {شفیعی درب آسیابی, مهدی and قاضی, رضا and معین معینی اقطاعی},
title = {بهره برداری بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع هوشمند},
journal = {مهندسی برق دانشگاه تبریز},
year = {2019},
volume = {49},
number = {1},
month = {May},
issn = {2008-7799},
pages = {281--294},
numpages = {13},
keywords = {اژههایکلیدی:خودرو الکتریکی، منابع تولید پراکنده، هماهنگکننده، عدم قطعیت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بهره برداری بهینه خودروهای الکتریکی و منابع تولید پراکنده در شبکه توزیع هوشمند
%A شفیعی درب آسیابی, مهدی
%A قاضی, رضا
%A معین معینی اقطاعی
%J مهندسی برق دانشگاه تبریز
%@ 2008-7799
%D 2019

[Download]