سومین کنفرانس انرژی بادی ایران , 2015-06-14

عنوان : ( مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی )

نویسندگان: سیدسعید سیدصادق زاده بافنده , مجید علومی بایگی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهمترین مشوقها و مزایای پیادهسازی شبکههای هوشمند، امکان اعمال برنامههای پاسخگویی بار و مدیریت سمت تقاضا جهت مصرف بهینه توان، صرفه جویی در هزینهها و افزایش میزان نفوذ منابع انرژی تجدیدپذیر -مانند باد- است. در این مقاله، چارچوب پاسخگویی بار جهت مقابله با عدم قطعیت در متغیرهای برنامهریزی، به طور ویژه عدم قطعیت تولید بادی، ارائه میشود. بهطور کلی یک رویکرد مناسب جهت مقابله با عدم قطعیت در متغیرهای یک مسئله بهینهسازی، استفاده از روش برنامهریزی تصادفی است. در این روش، برنامهریزی بر اساس حداقل کردن امید ریاضی هزینه ریزشبکه روی سناریوهای ممکن انجام میپذیرد. بنابراین نیاز است سناریوهای مختلف بادی 24 ساعت آینده ایجاد شود. بدین منظور از پیشبینیهای احتمالی سرعت باد برای ایجاد سناریو استفاده شده است. جهت کاهش سناریوها به اندازهای قابل قبول، از روش کاهش سناریو نیز استفاده میکنیم. روش ارائهشده را برای سه روز متفاوت با سه پروفایل تولید بادی مختلف شبیهسازی نموده و با برنامهریزی قطعی مقایسه میکنیم. نتایج شبیهسازیها حاکی از برتری رویکرد برنامهریزی تصادفی نسبت به برنامهریزی قطعی است.

کلمات کلیدی

, انرژی بادی, برنامهریز مصرف انرژی -ECS-, شبکه هوشمند, نظریه بازیها, برنامهریزی تصادفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074378,
author = {سیدصادق زاده بافنده, سیدسعید and علومی بایگی, مجید},
title = {مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی},
booktitle = {سومین کنفرانس انرژی بادی ایران},
year = {2015},
location = {تهران, ايران},
keywords = {انرژی بادی، برنامهریز مصرف انرژی -ECS-، شبکه هوشمند، نظریه بازیها، برنامهریزی تصادفی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی
%A سیدصادق زاده بافنده, سیدسعید
%A علومی بایگی, مجید
%J سومین کنفرانس انرژی بادی ایران
%D 2015

[Download]