تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران, دوره (33), شماره (4), سال (2017-9) , صفحات (689-702)

عنوان : ( شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs) )

نویسندگان: سیده فائزه تقی زاده , غلامحسین داوری نژاد , جواد اصیلی , سیدحسین نعمتی , غلامرضا کریمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، ضدمیکروبی و سمّیت سلولی اسانس حاصل از برگ پسته -Pistacia vera L. var. Sarakhs- در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. ترکیب‌های موجود در اسانس با استفاده از گاز کروماتوگرافی جرمی -GC-MS- تعیین شدند و شامل 28 ترکیب بودند که 98.28% از کل ترکیب اسانس را شامل شد. بخش اعظم این ترکیب‌ها روغن‌های اسانسی‌ هیدروکربنه -48.8%-، سزکوئی‌ترپن‌های هیدروکربن -68/35%- و روغن‌های اسانسی‌ اکسیژنه -5/11‌%- بودند. در بررسی اثرات ضدمیکروبی اسانس بر روی 4 سویه باکتری و یک قارچ مشخص شد که باکتری‌های گرم مثبت نسبت به گرم منفی‌ها حساس‌تر بودند، به‌طوری‌که MIC و MBC در مقادیر برابر برای Staphylococcus aureus 16 میکروگرم بر میلی‌لیتر و برای باکتری Bacillus cereus و قارچ Candida albicans 90 میکروگرم بر میلی‌لیتر بدست آمد. شاخص MIC و MBC برای باکتری‌های گرم منفی Escherichia coli و Pseudomonas aeruginosa 135 میکروگرم بر میلی‌لیتر تعیین گردید. در بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی اسانس به روش سنجش میزان بازداری رادیکال‌های آزاد --DPPH، شاخص IC50 اسانس 0.005±19.03 میکروگرم بر میلی‌لیتر محاسبه شد. میزان اثرات آنتی‌اکسیدانی در روش FRAP 9.9 میلی‌مول بر گرم و درصد بازداری بتاکاروتن 50.14 تعیین گردید. در بررسی اثرات سمّیت سلولی اسانس به روش آلامار بلو، شاخص IC50 به روی رده سلولی MCF-7، پایین‌تر از 50 میکروگرم بر میلی‌لیتر -32.20 میکروگرم بر میلی‌لیتر- و برای رده‌های سلولی PC3 و DU-145 به‌ترتیب 52.38 و 98.78 میکروگرم بر میلی‌لیتر محاسبه شد.

کلمات کلیدی

, پسته , Pistacia vera L. var. Sarakhs, ؛ رده سلولی؛ سویه‌های میکروبی؛ مونوترپن
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074384,
author = {تقی زاده, سیده فائزه and داوری نژاد, غلامحسین and جواد اصیلی and نعمتی, سیدحسین and غلامرضا کریمی},
title = {شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs)},
journal = {تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران},
year = {2017},
volume = {33},
number = {4},
month = {September},
issn = {1735-0905},
pages = {689--702},
numpages = {13},
keywords = {پسته -Pistacia vera L. var. Sarakhs-؛ رده سلولی؛ سویه‌های میکروبی؛ مونوترپن},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T شناسایی ترکیب‌های شیمیایی، بررسی اثرات آنتی‌اکسیدانی، آنتی‌باکتریایی و سمّیت سلولی اسانس برگ پسته (Pistacia vera L. var. Sarakhs)
%A تقی زاده, سیده فائزه
%A داوری نژاد, غلامحسین
%A جواد اصیلی
%A نعمتی, سیدحسین
%A غلامرضا کریمی
%J تحقیقات گیاهان دارویی و معطر ایران
%@ 1735-0905
%D 2017

[Download]