پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز, دوره (40), شماره (5), سال (2018-12) , صفحات (32-37)

عنوان : ( طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا )

نویسندگان: علی اکبر خبیری , محمد سلیمانی , محمدهادی سخاوتی , مجتبی طهمورث پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

خلاصه

کلمات کلیدی

, بروسلوز, وکتور, بروسلا ملیتنسیس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074387,
author = {علی اکبر خبیری and محمد سلیمانی and سخاوتی, محمدهادی and طهمورث پور, مجتبی},
title = {طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا},
journal = {پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز},
year = {2018},
volume = {40},
number = {5},
month = {December},
issn = {1608-5671},
pages = {32--37},
numpages = {5},
keywords = {بروسلوز، وکتور،بروسلا ملیتنسیس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی و ساخت وکتور بیانی حاوی آنتی ژن کایمریک Omp31-Omp25 بروسلا ملیتنسیس با هدف تولید واکسن نوترکیب علیه بیماری بروسلا
%A علی اکبر خبیری
%A محمد سلیمانی
%A سخاوتی, محمدهادی
%A طهمورث پور, مجتبی
%J پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز
%@ 1608-5671
%D 2018

[Download]