حفاظت گیاهان, دوره (33), شماره (4), سال (2020-3) , صفحات (453-464)

عنوان : ( مطالعه تراکم و زیست‌توده علف های هرز سیب زمینی -Solanum tuberosum L- تحت تأثیر تلفیق روش‌های کنترل شیمیایی و مکانیکی )

نویسندگان: مسلم تقی پور , علی قنبری , مهدی راستگو ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به‌منظور بررسی تأثیر کاربرد تلفیقی کولتیواتور و نحوه مصرف علف کش، بر تراکم و زیست علف‌های هرز، آزمایشی در مزرعه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد در سال 1394 بر روی محصول سیب زمینی رقم آگریا انجام شد. آزمایش به‌صورت فاکتوریل و بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی با چهار تکرار و با دو عامل شامل، استفاده از کولتیواتور در دو سطح عدم کاربرد و یک‌بار کولتیواتور و عامل علف کش در شش سطح شامل 1.علف‌کش پیش رویشی -پندیمتالین- + کاربرد سراسری علف‌کش پس‌رویشی -متری بیوزین-، 2.علف‌کش پیش رویشی + کاربرد نواری علف‌کش پس‌رویشی، 3.کاربرد علف‌کش پیش رویشی به‌تنهایی، 4 و 5. کاربرد علف‌کش پس‌رویشی به‌صورت سراسری و نواری هریک به‌تنهایی و 6. عدم کاربرد علف‌کش بود. نتایج آزمایش نشان داد که استفاده از تیمارهای علف کش پیش رویشی پندیمتالین+ علف‌کش پس‌رویشی متری بیوزین به‌صورت سراسری و نواری، باعث کمترین زیست توده کل علف های هرز -به ترتیب 2/250 و 6/212 گرم در مترمربع- و بیشترین عملکرد غده سیب‌زمینی -به ترتیب 15/41 و 16/36 تن در هکتار- شد. همچنین تیمارهای بدون کاربرد علف کش و کاربرد علف کش پندیمتالین به‌تنهایی نیز، بیشترین زیست توده کل علف هرز -به ترتیب 1/900 و 9/933 گرم در مترمربع- و کمترین عملکرد غده سیب‌زمینی -به ترتیب 48/16 و 75/18 تن در هکتار- را باعث شدند. کاربرد یک‌بار کولتیواتور نیز تنها سبب تأثیر بر تراکم کل علف های هرز شد و بر زیست‌توده کل علف‌های هرز و عملکرد سیب‌زمینی اثر معنی‌داری ایجاد نکرد. به‌طورکلی بر اساس نتایج این پژوهش کاربرد یک بار کولتیواتور نمی تواند در کنترل علف های هرز سیب-زمینی مؤثر باشد و نیاز به تکرار و یا تلفیق با سایر روش های کنترل علف های هرز - ازجمله علف‌کش‌ها- می‌باشد.

کلمات کلیدی

, استومپ, زیست توده, , سنکور, کاربرد نواری, متری بیوزین
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074393,
author = {تقی پور, مسلم and قنبری, علی and راستگو, مهدی},
title = {مطالعه تراکم و زیست‌توده علف های هرز سیب زمینی -Solanum tuberosum L- تحت تأثیر تلفیق روش‌های کنترل شیمیایی و مکانیکی},
journal = {حفاظت گیاهان},
year = {2020},
volume = {33},
number = {4},
month = {March},
issn = {2008-4749},
pages = {453--464},
numpages = {11},
keywords = {استومپ، زیست توده، ، سنکور، کاربرد نواری، متری بیوزین},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مطالعه تراکم و زیست‌توده علف های هرز سیب زمینی -Solanum tuberosum L- تحت تأثیر تلفیق روش‌های کنترل شیمیایی و مکانیکی
%A تقی پور, مسلم
%A قنبری, علی
%A راستگو, مهدی
%J حفاظت گیاهان
%@ 2008-4749
%D 2020

[Download]