دانش حسابداری مالی, دوره (6), شماره (2), سال (2019-8) , صفحات (61-89)

عنوان : ( بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی )

نویسندگان: مهدی وکیلیان آغوئی , مهدی مرادی , مهدی صالحی , مهدی جباری نوقابی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: این پژوهش در پی تعیین تاثیر کنترلهای داخلی کوزو- 2013 - بر کیفیت گزارشگری مالی و بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی با معیارهای کیفیت گزارشگری مالی است. همچنین با توجه به مسئولیت مدیریت در طراحی و استقرار کنترلهای داخلی، دیدگاه این متخصصین در رابطه با کنترلهای داخلی موثر بر کیفیت گزارشگری مالی با دیدگاه سایر متخصصین کنترلهای داخلی مورد مقایسه قرار گرفته است. روش پژوهش: این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی پیمایشی بوده و به این منظور پرسشنامهای با طیف لیکرت حاوی 77 سوال مرتبط با پنج جزء کنترل داخلی و اصول هفده گانه آن طراحی و بر اساس روش نمونهگیری تصادفی بین 431 نفر شامل 101 نفر متخصصین مسئول طراحی و استقرار کنترل داخلی و 330 نفر سایر متخصصین کنترلهای داخلی توزیع شده و پاسخهای واصل شده بر اساس مدل معادلات ساختاری به روش تحلیل عاملی تاییدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها: نتایج پژوهش نشان میدهد که کلیه کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - بر کیفیت گزارشگری مالی شرکتهای عضو بورس اوراق بهادار تاثیر داشته و دیدگاه متخصصین مسئول با اقلام تعهدی اختیاری و قابلیت پیش بینی سود به عنوان معیار های کیفیت گزارشگری مالی رابطه مثبت و معنی داری دارد. همچنین مقایسه دیدگاه متخصصین مسئول با دیدگاه سایر متخصصین کنترل داخلی تفاوت معنیداری با یکدیگر ندارد. نتیجه گیری: بکارگیری کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - در بازار سرمایه ایران و دیدگاه مثبت متخصصین مسئول در این خصوص، موجب بهبود کیفیت گزارشگری مالی می شود. دانش افزایی: نتایج پژوهش دیدگاه جدیدی در رابطه با قابلیت بکارگیری کنترلهای داخلی کوزو- 2013 - در بازار سرمایه ایران ارائه میدهد.

کلمات کلیدی

, دیدگاه مدیریت, کنترلهای داخلی, کوزو, کیفیت گزارشگری مالی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074398,
author = {وکیلیان آغوئی, مهدی and مرادی, مهدی and صالحی, مهدی and جباری نوقابی, مهدی},
title = {بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی},
journal = {دانش حسابداری مالی},
year = {2019},
volume = {6},
number = {2},
month = {August},
issn = {2251-8975},
pages = {61--89},
numpages = {28},
keywords = {دیدگاه مدیریت، کنترلهای داخلی، کوزو، کیفیت گزارشگری مالی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی رابطه دیدگاه متخصصین مسئول در خصوص کنترلهای داخلی کوزو - 2013 - با کیفیت گزارشگری مالی
%A وکیلیان آغوئی, مهدی
%A مرادی, مهدی
%A صالحی, مهدی
%A جباری نوقابی, مهدی
%J دانش حسابداری مالی
%@ 2251-8975
%D 2019

[Download]