پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches, دوره (31), شماره (4), سال (2019-5) , صفحات (927-938)

عنوان : ( ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.- )

نویسندگان: رسول نریمانی , محمد مقدم , سیدحسین نعمتی , عبدالله قاسمی پیربلوطی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

تنش شوری یکی از مهم ترین فاکتورهای کاهش عملکرد و تولید در گیاهان زراعی، باغی و دارویی در جهان می باشد. اسید هیومیک به عنوان یک اسید آلی و آسکوربات به عنوان یک آنتی اکسیدان قوی می توانند در جهت بهبود عملکرد گیاهان در شرایط تنش شوری موثر واقع شوند. بمنظور ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.-، آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی در سه تکرار اجرا شد. تیمارهای آزمایش شامل شوری در چهار سطح -0، 50، 100 و 150 میلی مولار-، اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در سه سطح -0، 100 و 200 میلی گرم در لیتر- بود. صفات رویشی گیاه از قبیل طول شاخه فرعی، طول سنبله و صفات مربوط به ریشه با افزایش میزان تنش شوری کاهش معنی داری نسبت به شاهد نشان دادند و کاربرد اسید هیومیک در هر دو سطح و اسید آسکوربیک -عمدتا سطح 200 میلی گرم در لیتر- سبب بهبود این صفات نسبت به گیاهان شاهد گردید. محتوای نسبی آب برگ نیز تحت تاثیر تنش شوری به شدت کاهش یافت و کاربرد 100 و 200 میلی گرم در لیتر اسید هیومیک و اسید آسکوربیک -تاحدودی- توانست سبب جبران این خسارت شود. همچنین نشت الکترولیت به شدت تحت تنش شوری افزایش یافت و کاربرد اسید هیومیک سبب بهبود این صفت گردید. فعالیت آنتی اکسیدانی و فنول کل نیز در تنش 50 میلی مولار کاهش یافتند و با افزایش سطح شوری به 100 و 150 میلی مولار میزان آنها افزایش یافتند. مقدار پرولین در سطوح مختلف تنش -50، 100 و 150 میلی مولار- بیشتر از شاهد -عدم شوری- بود و کاربرد اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در سطوح بالا -200 میلی گرم در لیتر- موجب کاهش پرولین گردید. این نتایج می تواند گویای اثر تعدیل کننده تخفیف دهنده ها به ویژه کاربرد سطوح بالای آن ها -200میلی گرم در لیتر- بر فرآیندهای فیزیولوژیک و صفات رویشی گیاه بادرشبی تحت تنش شوری باشد.

کلمات کلیدی

, تنش شوری, اسید هیومیک, اسید آسکوربیک, فعالیت آنتی اکسیدانی, بادرشبی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074400,
author = {نریمانی, رسول and مقدم, محمد and نعمتی, سیدحسین and عبدالله قاسمی پیربلوطی},
title = {ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.-},
journal = {پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches},
year = {2019},
volume = {31},
number = {4},
month = {May},
issn = {2383-2592},
pages = {927--938},
numpages = {11},
keywords = {تنش شوری، اسید هیومیک، اسید آسکوربیک، فعالیت آنتی اکسیدانی، بادرشبی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی تعدیل تنش شوری با استفاده از اسید هیومیک و اسید آسکوربیک در گیاه دارویی بادرشبی -Dracocephalum moldavica L.-
%A نریمانی, رسول
%A مقدم, محمد
%A نعمتی, سیدحسین
%A عبدالله قاسمی پیربلوطی
%J پژوهش های گیاهی-Journal of Plant Researches
%@ 2383-2592
%D 2019

[Download]