اکو هیدرولوژی, دوره (6), شماره (1), سال (2019-3) , صفحات (29-39)

عنوان : ( بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی (ARIMA) )

نویسندگان: زهرا پسندیده‌فرد , علیرضا میکائیلی تبریزی , ابوالفضل مساعدی , حسن رضائی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر، با هدف بررسی تأثیرات تغییر کاربری بر کیفیت منابع آب سطحی در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود پی‏ریزی شد. به این منظور، با استفاده از آنالیز تجزیه به مؤلفه‌‏های اصلی -PCA- و آنالیز فاکتور -FA-، متغیر TDS به عنوان فاکتور شاخص کیفی آب انتخاب شد. در ادامه، با استفاده از مدل‏های سری زمانی -ARIMA- پارامتر شاخص کیفی آب -TDS- برای سی سال مدل‏سازی شد و در بین مدل‏های ARIMA، مدلی با کمترین میزان معیار سنجش آکائیک به عنوان مدل بهینه برای پارامتر شاخص انتخاب شد. مد‏ل‏های مطلوب برای زیرحوضه‌های بنکوه، دلیچای، گورسفید، کیلان، نمرود، مرزداران و تنگه‌رامه به‌ترتیب -2،1،0-، -1،0،0-، -2،1،1-، -0،1،4-، -1،1،0-، -1،1،1- و -1،1،1- تعیین شد. نتایج مد‏ل‏های سری‏ زمانی نشان داد سه زیرحوضۀ نمرود، کیلان و گورسفید بیشترین میزان افزایش TDS را به خود اختصاص داده‌اند. سپس، کاربری اراضی در زیرحوضه‌های یادشده بررسی شد که نشان‏دهندۀ بیشترین مساحت اراضی کشاورزی، مناطق مسکونی و جاده‌ها در این زیرحوضه‌ها بود. از سوی دیگر، مناطق صنعتی نیز متعلق به زیرحوضه‌های کیلان و نمرود بود. نتایج تحقیق حاضر بیان‌کنندۀ سودمندی مدل‏های سری زمانی و آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری در بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامترهای کیفی منابع آب است.

کلمات کلیدی

آنالیز اجزای اصلی؛ آنالیز فاکتور؛ مدل‏های سری زمانی؛ معیار آکائیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074403,
author = {زهرا پسندیده‌فرد and علیرضا میکائیلی تبریزی and مساعدی, ابوالفضل and حسن رضائی},
title = {بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی (ARIMA)},
journal = {اکو هیدرولوژی},
year = {2019},
volume = {6},
number = {1},
month = {March},
issn = {2423-6098},
pages = {29--39},
numpages = {10},
keywords = {آنالیز اجزای اصلی؛ آنالیز فاکتور؛ مدل‏های سری زمانی؛ معیار آکائیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر تغییر کاربری اراضی بر پارامتر‏های کیفی آب در زیرحوضه‌های حوضۀ آبخیز حبله‌رود با استفاده از آنالیزهای چندمتغیرۀ آماری و مدل‌های سری زمانی (ARIMA)
%A زهرا پسندیده‌فرد
%A علیرضا میکائیلی تبریزی
%A مساعدی, ابوالفضل
%A حسن رضائی
%J اکو هیدرولوژی
%@ 2423-6098
%D 2019

[Download]