زبان پژوهی, دوره (9), شماره (22), سال (2017-5) , صفحات (25-52)

عنوان : ( توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون )

نویسندگان: معصومه خدایی مقدم , محمود الیاسی , شهلا شریفی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق

کلمات کلیدی

, ادب, استراتژیهای ادب, وجهه,
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074415,
author = {خدایی مقدم, معصومه and محمود الیاسی and شریفی, شهلا},
title = {توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون},
journal = {زبان پژوهی},
year = {2017},
volume = {9},
number = {22},
month = {May},
issn = {2008-8833},
pages = {25--52},
numpages = {27},
keywords = {ادب، استراتژیهای ادب، وجهه،},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T توصیف و تحلیل چند واژه مؤدبانه و کارکرد انها در زبان فارسی در چارچوب نظریه ادب براون و لوینسون
%A خدایی مقدم, معصومه
%A محمود الیاسی
%A شریفی, شهلا
%J زبان پژوهی
%@ 2008-8833
%D 2017

[Download]