برنامه‌ ریزی فضایی, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (1-26)

عنوان : ( بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , حسنعلی جهانتیغ ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف از پژوهش حاضر، شناسایی چالش‌ها و موانع پیش ‌روی کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در روستاهای منطقۀ سیستان است. جامعۀ نمونۀ این پژوهش علاوه بر 11 متخصص در زمینۀ روستایی و کشاورزی، ساکنان 7 روستا از توابع منطقۀ سیستان است. در این بین براساس فرمول کوکران، تعداد 120 نفر انتخاب شدند و با روش تصادفی از آن‌ها نظرسنجی شد. برای تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها، روش‌های تحلیل سلسله‌مراتبی فازی (FAHP)، تحلیل رتبه‌ رابطه خاکستری (GRA) و آماری T تک نمونه ای در نرم افزار SPSS بکار رفت. نتایج تحلیل سلسه‌مراتبی فازی حاصل از پرسشنامه کارشناسان نشان می‌دهد عامل زیرساختی و فنی با ضریب تأثیر 41/0 درصد رتبۀ اول، عامل اقتصادی با ضریب تأثیر 39/0 درصد رتبۀ دوم، عامل آموزشی - حمایتی و اجتماعی - فرهنگی به ترتیب با ضریب تأثیر 11/0 و 09/0 درصد، رتبه‌های سوم و چهارم را در ایجاد چالش‌های کارآفرینی سبز به خود اختصاص دادند؛ همچنین نتایج حاصل از پرسشنامه روستایی (T تک نمونه ای) نشان می‌دهد که چالش کارآفرینی سبز در دو بعد زیرساختی – فنی با میانگین 13/3 و اقتصادی با میانگین 3 درصد، بیشتر از میانه نظری است و دو بعد آموزشی – حمایتی و اجتماعی - فرهنگی به ترتیب با میانگین‌های 46/2 و 92/1 درصد، رتبه‌های سوم و چهارم را در ایجاد محدودیت‌های کارآفرینی سبز کسب کردند. همچنین در تمامی ابعاد بررسی شده، به ترتیب شاخص‌های خرید محصولات سبز با قیمت کم توسط دلالان، نامناسب بودن حمایت‌های دولت در زمینۀ توسعۀ بازار محصول و صادر نشدن محصول به استان‌های مجاور با میانگین‌های 55/4، 35/4 و 30/4 بیشترین امتیاز را کسب کردند. با هدف رتبه‌بندی روستاهای دارای چالش کارآفرینی با استفاده از تکنیک (GRA)، مشخص شد که تعداد 6 روستا دارای ضریب بالای 50/0 درصد هستند (چالش زیاد) و فقط یک روستا ضریب کمتر از 50/0 درصد (چالش کم) دارد.

کلمات کلیدی

, چالش‌های زیرساختی, چالش‌های اقتصادی, کارآفرینی سبز, کارآفرینی دریاچه‌ای, روستاهای سیستان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074425,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جهانتیغ, حسنعلی},
title = {بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان},
journal = {برنامه‌ ریزی فضایی},
year = {2019},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7485},
pages = {1--26},
numpages = {25},
keywords = {چالش‌های زیرساختی، چالش‌های اقتصادی، کارآفرینی سبز، کارآفرینی دریاچه‌ای، روستاهای سیستان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی چالش‌های توسعۀ کارآفرینی سبز دریاچه‌ای در منطقه سیستان
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جهانتیغ, حسنعلی
%J برنامه‌ ریزی فضایی
%@ 2228-7485
%D 2019

[Download]