اقتصاد فضا و توسعه روستایی, دوره (7), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (37-51)

عنوان : ( تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , سیدرضا حسینی کهنوج ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

با توجه به اینکه فعالیت های وابسته به کشت و صنعت ها نقشی اساسی در ایجاد اشتغال در مناطق روستایی دارند، مقاله حاضر با هدف تبیین و شناسایی متغیرهای کلیدی موثر و نقش آن ها بر اشتغالزایی فعالیت های شرکت کشت و صنعت جیرفت با رویکرد آینده نگاری راهبردی و با استفاده از تکنیک تحلیل اثرات متقاطع صورت پذیرفته است. در این پژوهش، ابتدا با استفاده از روش کیفی و به صورت میدانی، عوامل اصلی شناسایی شده و سپس جهت تحقق رویکرد آینده پژوهی، با استفاده از روش دلفی و در قالب نرم افزار میک مک، عوامل از بعد تاثیرگذاری یا تاثیرپذیری مورد آزمایش قرار گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را 75 نفر از مروجان، کارشناسان جهاد کشاورزی و اساتید صاحب نظر تشکیل می دهند که بیشترین ارتباط را با این بحث داشته اند و از بین آن‌ها 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب شده است. نتایج نشان داد؛ متغیرهای نوسانات کم محصولات کشاورزی (54)، تخصیص یارانه به سرمایه گذاران و حمایت از کارآفرینان (50)، همراهی سازمان امور مالیاتی برای کاهش تعرفه مالیات (48)، کاهش هزینه های تولیدی اعضاء (48) و توسعه زنجیره های تأمین محصولات و فرآورده های گوناگون کشاورزی (47) به ترتیب بالاترین ارزش ستونی محاسبه شده و دارای بیشترین میزان تاثیرگذاری نسبت به سایر متغیرها می باشند و در تاثیر غیرمستقیم متغیرها بر یکدیگر، متغیرهای نوسانات کم محصولات کشاورزی (94020)، تخصیص یارانه به سرمایه گذاران و حمایت از کارآفرینان(88616)، همراهی سازمان امور مالیاتی برای کاهش تعرفه مالیات(84718)کاهش هزینه های تولیدی اعضاء(84008) و توسعه زنجیره های تأمین محصولات و فرآورده های گوناگون کشاورزی(83026) به ترتیب دارای بیشترین ارزش ستونی محاسبه شده و دارای بیشترین میزان تاثیرپذیری از دیگر متغیرها می باشند.

کلمات کلیدی

, پیشران های کلیدی, مناطق روستایی, کشت و صنعت, اشتغالزایی, روش آینده پژوهی.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074426,
author = {عنابستانی, علی اکبر and حسینی کهنوج, سیدرضا},
title = {تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت},
journal = {اقتصاد فضا و توسعه روستایی},
year = {2019},
volume = {7},
number = {4},
month = {March},
issn = {۲۳۲۲-۲۱۳۱},
pages = {37--51},
numpages = {14},
keywords = {پیشران های کلیدی، مناطق روستایی، کشت و صنعت، اشتغالزایی، روش آینده پژوهی.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر اشتغال زایی فعالیت های کشت و صنعت در مناطق روستایی شهرستان جیرفت
%A عنابستانی, علی اکبر
%A حسینی کهنوج, سیدرضا
%J اقتصاد فضا و توسعه روستایی
%@ ۲۳۲۲-۲۱۳۱
%D 2019

[Download]