آمایش جغرافیایی فضا, دوره (8), شماره (30), سال (2019-2) , صفحات (59-78)

عنوان : ( بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهرشاد طولابی نژاد ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

درآمد و معیشت بسیاری از خانوارهای روستایی در شهرستان پلدختر وابسته به بخش کشاورزی می-باشد. این بخش بزرگترین منبع اشتغال در این منطقه است که درآمد خانوارهای روستایی بستگی زیادی به آن دارد. با این حال بازاریابی محصولات کشاورزی در این شهرستان در سطح پایینی است. لذا هدف این پژوهش بررسی موانع و مشکلات بازاریابی تولیدات کشاورزی در این شهرستان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و روش انجام آن ترکیبی (کیفی و کمّی) است. ابزار گردآوری داده ها پرسش نامه خبرگان و مصاحبه می باشد. جامعة آماری شامل کارشناسان امور کشاورزی و مدیریت بازاریابی بخش مرکزی شهرستان پلدختر بوده است. با استفاده از نمونه گیری هدفمند 30 کارشناس برای انجام مقایسات زوجی انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و شناسایی مهم ترین موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی از فرآیند تحلیل شبکه ای فازی (FANP) استفاده شد. نتایج نشان داد که از میان پنج مانع و چالش پیش روی بازاریابی محصولات کشاورزی، به ترتیب فقدان زیرساخت های فیزیکی (316/0)، موانع فرهنگی (217/0) و ساختار بازار (174/0) مهم ترین موانع بازاریابی محصولات کشاورزی در شهرستان پلدختر بوده است. در زمینه زیر موانع به ترتیب فقدان صنایع تبدیلی و فرآوری، عدم آگاهی کشاورزان و وجود و اسطه ها و دلالان از موارد مهم در این زمینه بوده اند. لذا می توان گفت که به منظور کاهش موانع پیش روی بازاریابی محصولات کشاورزی لازم است حمایت های بیشتری از سوی مسئولین و سازمان های مربوطه صورت گیرد که مهم ترین آن ایجاد صنایع تبدیلی و تکمیلی در این منطقه می باشد.

کلمات کلیدی

, بازاریابی, تولیدات کشاورزی, تحلیل شبکه ای فازی(FANP), شهرستان پلدختر.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074427,
author = {عنابستانی, علی اکبر and مهرشاد طولابی نژاد},
title = {بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی},
journal = {آمایش جغرافیایی فضا},
year = {2019},
volume = {8},
number = {30},
month = {February},
issn = {2251-7421},
pages = {59--78},
numpages = {19},
keywords = {بازاریابی، تولیدات کشاورزی، تحلیل شبکه ای فازی(FANP)، شهرستان پلدختر.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی موانع و چالش های بازاریابی محصولات کشاورزی بخش مرکزی شهرستان پلدختر با استفاده از تحلیل شبکه فازی
%A عنابستانی, علی اکبر
%A مهرشاد طولابی نژاد
%J آمایش جغرافیایی فضا
%@ 2251-7421
%D 2019

[Download]