جغرافیا و برنامه‌ریزی, دوره (23), شماره (67), سال (2019-5) , صفحات (223-243)

عنوان : ( تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , لیدا علیزاده دولت ابادی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از مهم ترین راهکارها در مسیر نیـل بـه عـدالت اجتمـاعی و برابـری در سیـستم هـای نظـام سـلامت کشورها، دسترسی آسـان و مـستمر آحـاد جامعـه بـه خدمات بهداشتی - درمانی مورد نیازشان می باشد. در پژوهش حاضر با بهره‌گیری از شاخص‌های برگزیده در سطح دهستان‌های شهرستان سبزوار؛ به دنبال سنجش توسعه خدمات بهداشتی درمانی و مشخص کردن میزان اختلاف سطح برخورداری در شاخص های مذکور با استفاده از مدل‌های مقایسه‌ای از جمله مدل سلسله مراتب فازی و دیمتل و در نهایت جهت رتبه بندی از مدل تاپسیس خاکستری استفاده شد. که دهستان های مورد مطالعه در سه سطح برخوردار؛ نیمه برخوردار و محروم تقسیم‌بندی شدند. نتایج حاصل از مدل دیمتل نشان می‌دهد در اکثر شاخص‌ها دهستان‌های بیهق، قصبه‌شرقی و خواشد بهترین وضعیت را دارا می‌باشند. براساس نتایج حاصل از مدل تاپسیس خاکستری، دهستان‌های بیهق، قصبه شرقی، خواشد و فروغن از وضعیت مطلوب برخوردار بودند، دهستا‌ن‌های قصبه غربی، ربع شامات، شامکان و کوه‌همایی از وضعیت متوسطی برخوردار بوده و دهستان‌های کراب، تکاب کوه میش و رباط از بدترین وضعیت به لحاظ دسترسی به خدمات سلامت برخوردار بودند.

کلمات کلیدی

, توزیع فضایی, خدمات سلامت, تحلیل مکانی, دهستان‌های شهرستان سبزوار.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074428,
author = {عنابستانی, علی اکبر and علیزاده دولت ابادی, لیدا},
title = {تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)},
journal = {جغرافیا و برنامه‌ریزی},
year = {2019},
volume = {23},
number = {67},
month = {May},
issn = {2008-8078},
pages = {223--243},
numpages = {20},
keywords = {توزیع فضایی، خدمات سلامت، تحلیل مکانی، دهستان‌های شهرستان سبزوار.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل وضعیت دسترسی به خدمات سلامت با استفاده از مدل‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره (مطالعه موردی: شهرستان سبزوار)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A علیزاده دولت ابادی, لیدا
%J جغرافیا و برنامه‌ریزی
%@ 2008-8078
%D 2019

[Download]