برنامه ریزی منطقه‌ای, دوره (9), شماره (33), سال (2019-6) , صفحات (105-124)

عنوان : ( تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود) )

نویسندگان: علی اکبر عنابستانی , مهدی جوانشیری ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

یکی از شاخص های موثر در شکل گیری احساس امنیت، سبک معماری روستایی می باشد. در سال های اخیر، مسکن روستایی در طی فرایندهای متأثر از عوامل و نیروهای درونی و بیرونی از تغییرات و دگرگونی های وسیعی برخوردار بوده است. هدف از انجام این پژوهش بررسی تاثیر سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی سکونتگاه های روستایی در شهرستان بینالود، بر اساس رویکرد CPTED می‌باشد. پژوهش حاضر، از حیث هدف «کاربردی» و به لحاظ روش و ماهیت «توصیفی - تحلیلی» است. در این تحقیق برای ارزیابی احساس امنیت کالبدی روستاییان و سبک معماری مدرن، از ساکنان 8 روستای شهرستان بینالود پرسشگری شد که از مجموع 6497 خانوار در روستایی، حجم نمونه‌ای با فرمول کوکران با خطای 0.07 درصد، برابر 190 خانوار با روش نمونه‌گیری تصادفی- طبقه‌ای انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان داد که شاخص کیفیت معابر در سطح روستاهای نمونه با میانگین 3.05 شرایط نامناسبی داشته و در ایجاد احساس امنیت روستاییان کمترین تأثیر را داشته است در مقابل شاخص‌ پوشش گیاهی (با میانگین 3.35) از شرایط مطلوب‌تری برخوردار بوده و در ارتقاء احساس امنیت ساکنین تأثیر بیشتری داشته‌اند. همچنین تغییرات سبک معماری مدرن در روستاهای مورد مطالعه بر شاخص مقاومت مسکن با میانگین 3.14 بیشترین اثر را داشته و شاخص رعایت معماری ارگانیک با میانگین 2.89 کمتر مورد توجه قرار گرفته است. با توجه به نتایج همبستگی پیرسون مشخص شد بین سبک معماری مدرن و احساس امنیت کالبدی رابطه معنی‌دار و مستقیم (337/۰) وجود دارد. نتایج حاصل از تحلیل مسیر نشان می دهد شاخص پلان معماری با ضریب تاثیر 0.253 بیشترین میزان اثر مستقیم را بر احساس امنیت کالبدی دارد.

کلمات کلیدی

, احساس امنیت, پلان معماری, معماری ارگانیک, سبک معماری مدرن, شهرستان بینالود
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074432,
author = {عنابستانی, علی اکبر and جوانشیری, مهدی},
title = {تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)},
journal = {برنامه ریزی منطقه‌ای},
year = {2019},
volume = {9},
number = {33},
month = {June},
issn = {2251-6735},
pages = {105--124},
numpages = {19},
keywords = {احساس امنیت، پلان معماری، معماری ارگانیک، سبک معماری مدرن، شهرستان بینالود},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تحلیل اثرگذاری سبک معماری مدرن بر احساس امنیت کالبدی روستاییان در سکونتگاه‌های روستایی (مطالعه موردی: شهرستان بینالود)
%A عنابستانی, علی اکبر
%A جوانشیری, مهدی
%J برنامه ریزی منطقه‌ای
%@ 2251-6735
%D 2019

[Download]