پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی, دوره (9), شماره (1), سال (2019-9) , صفحات (19-48)

عنوان : ( کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی )

نویسندگان: رضوان حسین قلی زاده , زهرا غفاریان سخن ور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش کاربرد تکنیک رویداد حساس برای مستندسازی تجربیات کارکنان می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش تحلیل شبکه به‌منظور شناسایی کنشگران کلیدی حائز تجربه و نیز تکنیک تحلیل رویداد حساس به‌مثابه یک تکنیک مؤثر جهت گردآوری داده‌های موردنیاز در فرایند ثبت و مستندسازی دانش ضمنی بهره گرفته شد. مطلعان کلیدی را کارکنان دانشگاه فردوسی مشهد تشکیل دادند. نخست، موقعیت کنشگران بر اساس شاخص های مرکزیت در شبکه به دست آمد و کنشگران محوری شناسایی شدند. در ادامه به منظور مستندسازی دانش ضمنی به‌دست‌آمده در مواجه با رویداد حساس، مصاحبه با نه نفر از کنشگران محوری در شبکه انجام شد. یافته‌های حاصل از تحلیل مصاحبه‌ها در دو دسته رفتارهای کار و ناکارآمد مدیران، کارکنان و سازمان ارائه شد. بدین ترتیب، در سطح مدیران مهم‌ترین رفتارهای کارا که منجر به عملکرد مطلوب در مواجهه با رویداد حساس شدند عبارتند از: ویژگی های شخصیتی، هدف گرایی، نهادینه کردن کار تیمی، انگیزش، گزینش هوشمندانه کارکنان و ایجاد همسویی در ذینفعان. همچنین، سبک مدیریت تیلوری به‌عنوان مهم‌ترین رفتار ناکارا که عملکرد کارکنان را تحت‌الشعاع قرار می-دهد، شناخته شد. در سطح کارکنان جست‌وجوی هدفمند داده ها، به‌کارگیری سازوکارهای اشتراک دانش، برنامه‌ریزی، انگیزش درونی، ویژگی های شخصیتی، کار تیمی و مشارکت ذی نفعان به‌عنوان رفتارهای کارا، و فشار کاری، نداشتن یک دیدگاه کلی از نتیجه، اصطکاک میان کارمندان جدید و قدیمی، استفاده از روش آزمون‌وخطا به‌عنوان رفتارهای ناکارا شناخته شدند. در سطح سازمان نیز امنیت شغلی و رفت‌وآمد نیروی کاری به‌عنوان عوامل مسبب رفتارهای ناکارا معرفی شدند.

کلمات کلیدی

, مدیریت دانش ضمنی, تجارب سامانی, رویداد حساس, تحلیل شبکه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074433,
author = {حسین قلی زاده, رضوان and غفاریان سخن ور, زهرا},
title = {کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی},
journal = {پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {September},
issn = {2228-6977},
pages = {19--48},
numpages = {29},
keywords = {مدیریت دانش ضمنی، تجارب سامانی، رویداد حساس، تحلیل شبکه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T کاربرد تحلیل رویداد حساس در مستندسازی دانش ضمنی
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A غفاریان سخن ور, زهرا
%J پژوهش‌های مدیریت منابع سازمانی
%@ 2228-6977
%D 2019

[Download]