سلول و بافت (Cell and Tissue Journal), دوره (8), شماره (4), سال (2018-3) , صفحات (354-363)

عنوان : ( بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای )

نویسندگان: مینا وفائی راد , فرهنگ حداد , مریم مقدم متین ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف: انسان در زندگی روزمره خود در تماس مداوم با امواج الکترومغناطیس به همراه سایر عوامل ژنوتوکسیک قرار دارد. در خصوص تاثیر مخرب این امواج بر سیستم کروموزومی سلول ها نتایج متفاوتی وجود دارد. با توجه به نقش اختلالات کروموزومی در ایجاد مشکلات متعدد از جمله سرطان، در این مطالعه تاثیر ژنوتوکسیک امواج الکترومغناطیس در طول موج مشابه امواج تلفن همراه به عنوان یک منبع رایج در تولید این امواج به همراه یک آنیوژن شناخته شده (وین بلاستین) در سلول های در محیط کشت بررسی گردید. مواد و روش ها: سلول‌های L929 به مدت 2 ساعت تحت تاثیر میدان الکترومغناطیس به دو شکل ثابت و منقطع با طول موج تقریبی MGh900 در حضور و عدم حضور ng/ml 5/1 وین بلاستین قرار گرفتند. بررسی صدمات کروموزومی با استفاده از آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای و توانایی زنده ماندن سلول ها در تمامی تیمارها توسط آزمون MTT انجام شد. نتایج: فراوانی میکرونوکلئوس در سلول های تحت تاثیر میدان الکترومغناطیسی منقطع و پیوسته در مقایسه با میدان خاموش و گروه شاهد افزایش معنی‌داری را نشان داد. تیمار همزمان سلول ها با وین بلاستین باعث افزایش بیشتر این فراوانی نگردید. بررسی ها نشان داد که در هیچ یک از گروه های تیمارشده، کاهش قدرت زندگی رخ نداده است. نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر توانایی میدان الکترومغناطیس، خصوصا به صورت منقطع، در ایجاد صدمات کروموزومی است. تیمار همزمان میدان الکترومغناطیس و وین بلاستین، باعث افزایش بیشتر این صدمات نگردید.

کلمات کلیدی

, آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای, امواج الکترومغناطیس, وین بلاستین, سلول L929
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074436,
author = {وفائی راد, مینا and حداد, فرهنگ and مقدم متین, مریم},
title = {بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای},
journal = {سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)},
year = {2018},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {1027-7560},
pages = {354--363},
numpages = {9},
keywords = {آزمون میکرونوکلئوس در سلول های دو هسته ای، امواج الکترومغناطیس، وین بلاستین، سلول L929},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تاثیر امواج الکترومغناطیس با فرکانس پایین به همراه وین بلاستین در القای ناهنجاری های کروموزومی در سلول های L929 با استفاده از روش آزمون میکرونوکلئوس در سلولهای دو هسته ای
%A وفائی راد, مینا
%A حداد, فرهنگ
%A مقدم متین, مریم
%J سلول و بافت (Cell and Tissue Journal)
%@ 1027-7560
%D 2018

[Download]