پژوهشنامه خراسان بزرگ, شماره (31), سال (2018-8) , صفحات (51-61)

عنوان : ( بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.) )

نویسندگان: علی نجف زاده , عباس سرافرازی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رقابت های روس و انگلیس در آسیا با انعقاد قرارداد 1907م. تعدیل شد و ایران به دو منطقه نفوذ و یک منطقه بی طرف تقسیم گردید. کشمکش و رقابت سیاسی و تجاری دو رقیب کمی کاهش یافت. روس ها که با نفوذ در سیستان خطری جدی برای هندوستان به وجود آورده بودند این منطقه را به رقیب واگذار کردند ولی در منطقه بی طرف هنوز تحرکاتی وجود داشت و قاینات شرقی ترین منطقه بی طرف بود. اگرچه تاکنون درباره روابط روس و انگلیس در ایران و قرارداد 1907م. پژوهش های زیادی صورت گرفته ولی به اثرات و پیامدهای آن در مناطق بیطرفی نظیر قاینات توجه نشده است. به همین جهت این مقاله بطور خاص پیامدهای این قرارداد در قاینات را در دوره فعالیت چرکاسف کنسول روسیه مورد توجه قرار داده تا اثر آن بر بیرجند مشخص شود. مقاله حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و براساس اسناد و گزارش های محرمانه کنسولگری انگلیس در سیستان و قاینات و برخی مطبوعات تلاش دارد به سئوالات پژوهش درباره پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات، عملکرد بارون چرکاسف و اثرات حضور روس و انگلیس در بیرجند پاسخ دهد. این پژوهش نشان داد بعد از قرارداد 1907م. روس ها به جای سیستان تمرکز خود را بر قاینات گذاشتند و چرکاسف بیشتر دوره ماموریت خود را مقیم بیرجند بود و تلاش کرد کنسولگری را نیز به آنجا منتقل کند. او بطور فعال در کشمکش حشمت الملک دوم و شوکت الملک دوم نقش ایفاء کرد و اگرچه فعالیت پزشکی روس ها در بیرجند در دوره وی کاهش یافت، اما در زمینه اقتصادی بانک استقراضی از سیستان به بیرجند انتقال داده شد. چرکاسف با تحت الحمایه قراردادن مخالفان شوکت الملک دوم نظیر خوانین نخعی تلاش کرد متحدانی جدید در منطقه برای روس ها پیدا کند که اقدامش بی-نتیجه ماند.

کلمات کلیدی

, واژگان کلیدی: قاینات, بیرجند, قرارداد 1907, بارون چرکاسف, شوکت الملک دوم
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074440,
author = {نجف زاده, علی and سرافرازی, عباس},
title = {بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.)},
journal = {پژوهشنامه خراسان بزرگ},
year = {2018},
number = {31},
month = {August},
issn = {2251-6131},
pages = {51--61},
numpages = {10},
keywords = {واژگان کلیدی: قاینات- بیرجند- قرارداد 1907- بارون چرکاسف- شوکت الملک دوم},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی پیامدهای قرارداد 1907م. بر قاینات مطالعه موردی: سالهای حضور بارون چرکاسف کنسول روسیه در قاینات و سیستان (1913- 1909م./1331-1327ق.)
%A نجف زاده, علی
%A سرافرازی, عباس
%J پژوهشنامه خراسان بزرگ
%@ 2251-6131
%D 2018

[Download]