یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران , 2019-05-01

عنوان : ( مدل بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ازالگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب (مطالعه موردی: زون E شبکه توزیع آب شرب بیرجند، خراسان جنوبی) )

نویسندگان: علی عباسی , مهدی ناصری , فهیمه انواری , حسن مرادی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این پژوهش بهینه سازی میزان تزریق کلر در زون فشاری E در شبکه توزیع آب شهر بیرجند، مورد بررسی قرار گرفته است. به این منظور از کوپل کردن یک مدل هیدرولیکی و کیفی شبکه توزیع آب (مدل EPANET) با مدل بهینه سازی چندهدفه، بر مبنای الگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب(NSDE) استفاده شده است. اهداف بهینه‌سازیکاهش هزینه کلر زنی و تامین قابلیت اطمینان کیفی مطلوب، می باشد. نتایج حاصل نشان می دهد که استفاده از روش پیشنهادی در این پژوهش علیرغم اینکه باعث کاهش میزان کل کلر مصرفی در شبانه روز در مقایسه با روش متداول فعلی می گردد، باعث افزایش میزان اندیس اطمینان پذیری کیفی شبکه نیز شده است.

کلمات کلیدی

, شبکه توزیع آب بیرجند, کلر مصرفی, شاخص قابلیت اطمینان کیفی, مدل EPANET, الگوریتم بهینه‌سازی NSDE
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074443,
author = {عباسی, علی and مهدی ناصری and فهیمه انواری and حسن مرادی},
title = {مدل بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ازالگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب (مطالعه موردی: زون E شبکه توزیع آب شرب بیرجند، خراسان جنوبی)},
booktitle = {یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران},
year = {2019},
location = {شیراز, ايران},
keywords = {شبکه توزیع آب بیرجند،کلر مصرفی، شاخص قابلیت اطمینان کیفی، مدل EPANET، الگوریتم بهینه‌سازی NSDE},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T مدل بهینه سازی میزان تزریق کلر در شبکه های توزیع آب شهری با استفاده ازالگوریتم تکامل تفاضلی با مرتب سازی نامغلوب (مطالعه موردی: زون E شبکه توزیع آب شرب بیرجند، خراسان جنوبی)
%A عباسی, علی
%A مهدی ناصری
%A فهیمه انواری
%A حسن مرادی
%J یازدهمین کنگره ملی مهندسی عمران
%D 2019

[Download]