شریف, دوره (34.1), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (133-141)

عنوان : ( مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش )

نویسندگان: مینا هروی شرق , محمدعلی پیرایش ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این مقاله مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی مورد بررسی قرار می‌گیرد که در آن «مدت تحویل» را به عنوان متغیر قابل کنترل در نظر گرفته می‌شود؛ به این معنا که با صرف هزینه می‌توان آن را کاهش داد. «مدت تحویل» به عنوان متغیر تصمیم وارد مدل می‌شود و هزینه‌یی با عنوان هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به هزینه‌های سیستم موجودی می‌افزاید. ساختار هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش و میزان کاهش مدت تحویل در نظر گرفته می‌شود. از سوی دیگر، بخشی از سفارش کالای فاسدشدنی در مدت تحویل فاسد شده و از دست می‌رود. لذا می‌توان با کاهش مدت تحویل، هزینه‌ی فاسد شدن و هزینه‌ی خرید این کالاها را کاهش داد. در مدل ارائه شده، برقراری تعادل میان منافع حاصل از کاهش مدت تحویل و افزایش هزینه‌های آن مورد نظر است.

کلمات کلیدی

مدل مقدار سفارش اقتصادی؛ فاسدشدنی؛ مدت تحویل متغیر
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074450,
author = {هروی شرق, مینا and پیرایش, محمدعلی},
title = {مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش},
journal = {شریف},
year = {2019},
volume = {34.1},
number = {2},
month = {March},
issn = {1028-7167},
pages = {133--141},
numpages = {8},
keywords = {مدل مقدار سفارش اقتصادی؛ فاسدشدنی؛ مدت تحویل متغیر},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مدل مقدار سفارش اقتصادی برای کالای فاسدشدنی با در نظر گرفتن هزینه‌ی کاهش مدت تحویل به صورت تابعی از اندازه سفارش
%A هروی شرق, مینا
%A پیرایش, محمدعلی
%J شریف
%@ 1028-7167
%D 2019

[Download]