پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل, دوره (4), شماره (11), سال (2018-5) , صفحات (57-76)

عنوان : ( بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن )

نویسندگان: طاهره خامنه باقری , نسرین الهی نیا ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

پژوهش حاضر که در چارچوب زبان شناسی مقابله ای صورت گرفته است، به بررسی موارد تشابه و اختلاف زمان فعل در دستور زبان فارسی و فرانسه می پردازد. برخی از آثار ادبی جهان به علت شهرت و اهمیت، از سوی مترجمان گوناگون ترجمه و منتشر می شوند و به چاپ های متعدد می رسند و این موضوع نیاز به ترجمۀ صحیح این آثار را بسیار حائز اهمیت می کند. یکی از مواردی که نقش بسیار مهمی در انتقال مفهوم دارد، نحوۀ ترجمۀ فعل از زبان فرانسه است. فعل در زبان فرانسه برحسب وجه، زمان، حالت، شخص، عدد و جنسیت تغییر می یابد. بنابراین، ترجمۀ صحیح آن نقش مهمی در انتقال مفهوم جمله دارد. در این جستار، ابتدا به بررسی همانندی ها و تفاوت ه ای زمان افعال در دستور زبان فارسی و فرانسه می پردازیم. در ادامه، رمان بیگانه اثر آلبر کامو را با سه ترجمۀ آن از منظر زمان فعل بررسی می کنیم. هدف این پژوهش، مقابلۀ زمان های افعال در دو زبان و توجه به نقش مهم آن در کنش ترجمه و انتقال مفهوم صحیح متن مبدأ است.

کلمات کلیدی

, فعل, زمان افعال, تحلیل مقابله ای, زبان فارسی, زبان فرانسه, بیگانۀ آلبرکامو
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074453,
author = {خامنه باقری, طاهره and الهی نیا, نسرین},
title = {بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن},
journal = {پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل},
year = {2018},
volume = {4},
number = {11},
month = {May},
issn = {2476-5899},
pages = {57--76},
numpages = {19},
keywords = {فعل، زمان افعال، تحلیل مقابله ای، زبان فارسی، زبان فرانسه، بیگانۀ آلبرکامو},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی تطبیقی زمان افعال فارسی و فرانسه از خلال رمان بیگانه اثر آلبر کامو و ترجمه‌های آن
%A خامنه باقری, طاهره
%A الهی نیا, نسرین
%J پژوهش‌های تطبیقی زبان و ادبیات ملل
%@ 2476-5899
%D 2018

[Download]