دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران , 2019-03-07

عنوان : ( استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ )

نویسندگان: فاطمه فرازی فر , محمد وحیدی نیا , میثم شفیعی اردستانی ,
فایل: Free Preview

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

در این تحقیق شکل هندسی فرامینیفرهای پلانکتونیک به همراه معادلات تعیین عمق دیرینه در سازند آبدراز، برش روستای قلعه زو بـه منوـور تعیـین تغییرات سطح آب دریا مورد مطالعه قرار گرفت. این سازند در برش مورد مطالعه از واحد های سنگ شناسی سنگ آهک های تـوده ای، مـارن و سـنگ متر تشکیل شده است. سازند آبدراز در برش قلعه زو در زیر سازند آب تلخ به صورت هم شیب و ناپیوسـته و در 240آهک های گل سفیدی به ضخامت بالای سازند آیتامیر و بصورت هم شیب و ناپیوسته قرار گرفته است. بر این اساس سه گروه از مورفوتایپ های پلانکتون کرتاسه بر اساس عمق زنـدگی آنها تشخیص داده شده است این گروه ها عبارتند از: بدون کـارن ماننـد ، متر) که نمونه های مربوط به این عمق دارای صدف مستقیم و یا تروکواسپیرال با حجرات کروی 0-٥0 - فونای مناطق کم عمق( 1 متر)نمونـه هـای مربـوط بـه ایـن اعمـای دارای صـدف هـای ٥0-100 - فونـای آبهـای حدواسـ ( 2 می باشند. Muricohedbergella delrioensis متر)نمونـه هـای 100 - فونای آبهای عمیق تر(پـ ایین تـر از 3 هستند. Archaeoglobigerina تروکواسپیرال با حجرات فشرده و کارن های ابتدایی نویـر می باشند. در زیـر آشـکوب هـای تـورونین Globotruncanaمربوط به این اعمای دارای صدف تروکواسپیرال با حجرات فشرده و دارای کارن همانند حاکی از پایین بودن سطح آب دریا در این مقطـ M3 و پایین بودن میزان فراوانی گروه M1زیرین و میانی در این برش بالا بودن میزان فراوانی گروه نشان از بـالا بـودن سـطح آب دریـا دارد. در آشـکوب هـای کنیاسـین و %P به همراه M3زمانی دارد. در انتهای آشکوب تورونین میزان فراوانی گروه دارای فراوانی پایین می باشد که تمام موارد مذکور نشان از پایین بودن سطح آب دریا دارد. M3 غالب و گروه مورفوتایپی M1سانتونین گروه مورفوتایپی Depth = e (3.58718 + (0.03534 × %P))همچنین عمق میانگین بدست آمده توس معادله متـر و نشـان از 146برای برش مورد نور برابر با مقدار عـددی می باشد.Outer Neriticنهشت رسوبات این برش در یک محی

کلمات کلیدی

, حوضه رسوبی کپه داغ, سازند آبدراز, برش چینه شناسی روستای قلعه زو, فرامینیفرهای پلانکتونیک, عمق دیرینه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074454,
author = {فرازی فر, فاطمه and وحیدی نیا, محمد and میثم شفیعی اردستانی},
title = {استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ},
booktitle = {دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {حوضه رسوبی کپه داغ; سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، فرامینیفرهای پلانکتونیک، عمق دیرینه},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T استفاده از شکل هندسی و معادلات تعیین عمق در سازند آبدراز، برش چینه شناسی روستای قلعه زو، ناودیس شیخ، غرب حوضه رسوبی کپه داغ
%A فرازی فر, فاطمه
%A وحیدی نیا, محمد
%A میثم شفیعی اردستانی
%J دوازدهمین همایش انجمن دیرینه شناسی ایران
%D 2019

[Download]