آموزش و توسعه منابع انسانی, دوره (5), شماره (19), سال (2019-3) , صفحات (29-54)

عنوان : ( آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده )

نویسندگان: داود قرونه ء , فاطمه ثنائی پور , کبرا امامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

فصلنامه آموزش و توسعه منابع انسانی سال پنجم، شماره 19 ،زمستان1397 ،54-29Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources Vol.5, No 19, 2019, 29-54آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشماندازهای آیندهداود قرونه1*فاطمه ثنائیپور2کبری امامی3(تاریخ دریافت: 22/05/1397؛ تاریخ پذیرش: 06/11/1397)چکیدهآموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک حوزه مطالعاتی بینرشتهای،امروزهبه یک رشته دانشگاهی مهم تبدیل شده است؛ اما درباره ترکیب و حدود این رشته اتفاق نظر کاملی وجود ندارد. این پژوهشباهدف مطالعه وضعیت موجود و تعیین قلمرو این رشته، با استفاده از رویکردپژوهش کیفی و روش مطالعه موردی انجام شده است. جامعه مورد مطالعه در این پژوهش کلیه منابع مربوط به پیشینه موضوع، برنامههای درسی دانشگاههای معتبر و همچنینمتخصصان و متولیان حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی بود. در این راستا، پس از مطالعه مبانی نظری، برنامه درسی 10دانشگاه برتر دنیا مورد مطالعه قرار گرفت. همچنینبا هفت نفر از اساتید خبره و باتجربه مصاحبه انفرادی صورت گرفت و از طریق گروه کانونی چهار جلسه مصاحبهگروهی با کارفرمایان و متولیان آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمانهای مختلف انجام شد. مصاحبهشوندگان به شیوه هدفمند و با روش گلولهبرفی انتخاب شدند و برای تحلیل و تفسیر دادهها از روش کدگذاری استفاده شد. نتایج حاصل از این سه مرحله پژوهش نشان داد که مهمترین محورهای مطالعاتی رشته آموزش و توسعه منابع انسانی عبارتند از: طراحی آموزش، راهبردهای توسعه منابع انسانی، کاربرد فناوریهای نوین یادگیری در توسعه منابع انسانی، مدیریت برنامههای یادگیری، ارزیابی اثربخشی یادگیری، مدیریت استعداد، مربیگری و منتورینگ، مدیریتدانش، مدیریت تغییر و نوآوری، و مدیریت بهبود عملکرد. همچنین شایستگیهایی همچون توسعه رهبری، مدیریت استراتژیک منابع انسانی، شم کسبوکار، تحلیل رفتار سازمانی، مهارتهای ارتباطی، و بهینهکاوی توسعه منابع انسانی به عنوان موضوعات پایه در این حوزه شناسایی گردید.

کلمات کلیدی

, آموزش و توسعه منابع انسانی, رشته دانشگاهی, شایستگیهای محوری.
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074455,
author = {قرونه ء, داود and فاطمه ثنائی پور and امامی, کبرا},
title = {آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده},
journal = {آموزش و توسعه منابع انسانی},
year = {2019},
volume = {5},
number = {19},
month = {March},
issn = {2423-3277},
pages = {29--54},
numpages = {25},
keywords = {آموزش و توسعه منابع انسانی، رشته دانشگاهی، شایستگیهای محوری.},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T آموزش و توسعه منابع انسانی به عنوان یک رشته دانشگاهی: تجربیات گذشته و چشم‌اندازهای آینده
%A قرونه ء, داود
%A فاطمه ثنائی پور
%A امامی, کبرا
%J آموزش و توسعه منابع انسانی
%@ 2423-3277
%D 2019

[Download]