دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی , 2019-04-11

عنوان : ( تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.) )

نویسندگان: لیلا مهدی زاده شاندیز , محمد مقدم ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

به منظور بررسی اثر دور آبیاری و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر رشد و عملکرد بادرشبی(Dracocephalum moldavica L.) تحقیق مزرعه ای در قالب طرح اسپلیت پلات بر پایه بلوک کامل تصادفی با 3 دور آبیاری به عنوان پلات اصلی (4 ، 7 و 12 روز) و 4 سطح کود ورمی کمپوست به عنوان پلات فرعی (0 ( شاهد)، 15، 30 و 45 تن در هکتار) در سه تکرار انجام شد. صفات مورد ارزیابی شامل ارتفاع بوته، تعداد شاخه فرعی، وزن تر و خشک بوته، عملکرد وزن تر و خشک، میزان و عملکرد اسانس بودند. نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که اثر متقابل دور آبیاری و سطوح مختلف ورمی کمپوست بر روی تمام صفات مورد بررسی معنی دار بود. بر اساس نتایج حاصل از این تحقیق دور آبیاری 4 روز و کاربرد 45 تن در هکتار ورمی کمپوست، برای بهبود خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه و دور آبیاری 12 روز و کاربرد 45 تن در هکتار ورمی کمپوست برای کسب بیشترین میزان و عملکرد اسانس گیاه بادرشبی در شرایط اکولوژیکی مشابه توصیه می‌شود.

کلمات کلیدی

, دور آبیاری, ورمی کمپوست, بادرشبی, وزن خشک, خصوصیات رشدی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074457,
author = {مهدی زاده شاندیز, لیلا and مقدم, محمد},
title = {تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {دور آبیاری، ورمی کمپوست، بادرشبی، وزن خشک، خصوصیات رشدی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T تأثیر کاربرد کودآلی و دور آبیاری بر عملکرد و برخی خصوصیات رشدی گیاه دارویی بادرشبی (Dracocephalum moldavica L.)
%A مهدی زاده شاندیز, لیلا
%A مقدم, محمد
%J دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک مواد طبیعی و دارویی
%D 2019

[Download]