جغرافیای اجتماعی شهری, دوره (5), شماره (2), سال (2019-3) , صفحات (17-30)

عنوان : ( بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان )

نویسندگان: سیدهادی زرقانی , زهرا نسیمی , امید علی خوارزمی ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻣﻮﺿﻮع :ﭘﻴﺸﺮﻓﺖﻫﺎی اﺧﻴﺮ در ﻋﻠﻮمزﻳﺴﺘﻲ از ﻳﻚ ﺳﻮ و ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺳﻂ ﮔﺮوهﻫﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ از ﺳﻮی دﻳﮕﺮ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻴﻜﺮوﺑﻲ ﺑﻪ ﺳﻼحﻫﺎی ﻣﻬﻠﻚ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﺰﻣﺎن دو ﻣﻘﻮﻟﻪ اﻣﻨﻴﺖ ﻣﻠﻲ و ﺳﻼﻣﺖ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺟﻮاﻣﻊ را ﻣﻮرد ﺗﻬﺪﻳﺪ ﺟﺪی ﻗﺮار ﻣﻲدﻫﺪ. ﻫﺰﻳﻨﻪﻫﺎی ارزان، دﺳﺘﺮﺳﻲ و ﺗﻬﻴﻪ آﺳﺎن، اﺛﺮ ﮔﺬاری ﻓﻮری، ﮔﺴﺘﺮش ﺳﺮﻳﻊ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن در ﮔﺴﺘﺮش اﺣﺴﺎس ﻧﺎاﻣﻨ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع اﻗﺪاﻣﺎت ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮای ﺑﺮﺧﻲ ﮔﺮوه ﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻫﺎی ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺟﺬاﺑﻴﺖ ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ. روش :اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺗﻼش دارد ﺑﺎ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ -ﻠﻴﻠﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟ ﺗﺤ ﻮژﻳﻜﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﺮورﻳﺴﺖﻫﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﻴﺮد، و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ راهﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ و ﺑﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮی ﻛﻪ ﺣﻤﻼت ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ ﺑﺮ اﻣﻨﻴﺖ و ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪاران ﻣﻲ ﮔﺬارد ﺑﭙﺮدازد. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ: ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎی ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮای ﺗﺮورﻳﺴﺖﻫﺎ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﻲ دﻳﮕﺮ از اﻧﻮاع ﺗﺮورﻳﺴﻢ ﻳﺪ ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان و ﻣﺮدم ﻋﺎدی دارد. ﺑﺮﺧﻲ از اﻳﻦ وﻳﮋﮔﻲ ﺑﺮای ﺗﻬﺪ ﻫﺎ و ﺟﺬاﺑﻴﺖﻫﺎ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از: ﺗﺸﺨﻴﺺ و ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻣﺸﻜﻞ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺣﺠﻢ زﻳﺎد ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮای اﻧﺠﺎم ﻳﻚ ﺣﻤﻠﻪ ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ، ﭘﺨﺶ راﺣﺖﺗﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻮدن دﻓﺎع در ﺑﺮاﺑﺮ ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ، ﻋﺪم ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﻓﻀﺎ و ﺗﺄﺳﻴﺴﺎت ﺑﺰرگ و ﭘﻴﭽﻴﺪه ﺑﺮای ﺳﺎﺧﺖ، ﺗﻮﻟﻴﺪ، اﻧﺒﺎر و ذﺧﻴﺮهﺳﺎزی ﺳﻼح زﻳﺴﺘﻲ و داﺷﺘﻦ دور ة ﻛﻤﻮن . ﻧﺘﺎﻳﺞ :ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻫﻤﻴﻦ وﻳﮋﮔﻲﻫﺎ، ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺴﺘﻲ ﺑﻪ وﺳﻮﺳﻪای ﺟﺬاب ﺑﺮای ﺗﺮورﻳﺴﺖﻫﺎ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪهاﻧﺪ ﺗﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﺣﻤﻠ ﺔ ﺗﺮورﻳﺴﺘﻲ زﻳﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی ﺷﻬﺮی در ﺑﺨﺶ آب، ﻋﻤﻮﻣﻲ و ... ﺟﺎن ﺷﻬﺮوﻧﺪان را در ﻣﻌﺮض ﺗﻬﺪﻳﺪ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ ﻏﺬا، ﺧﺪﻣﺎت . ﺑﺎ وﺟﻮد اﻗﺪاﻣﺎت ﺣﻔﺎﻇﺘﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ دوﻟﺖ ن در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺗﺮورﻳﺴﻢ آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و از اﻳﻦ ﻫﺎ، اﻛﺜﺮ ﻣﺮدم و ﺷﻬﺮوﻧﺪا رو ﻻزم اﺳﺖ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻴﺰان و ﻧﺤﻮه آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮی ﻣﺮدم و زﻳﺮﺳﺎﺧﺖ ﻫﺎ در ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻳﻦ ﻧﻮع ﺣﻤﻼت و ﺗﺪوﻳﻦ ﭘﻴﻮﺳﺖ اﻣﻨﻴﺘﻲ، ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮی از ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﻲ اﻗﺪام ﺷﻮد؛ ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻛﺸﻮر اﻳﺮان ﻛﻪ در ﻣﻌﺮض ﺑﻴﺸﺘﺮ ﭼﻨﻴﻦ ﺣﻤﻼﺗﻲ ﻗﺮار دارد.

کلمات کلیدی

, اﻣﻨﻴﺖ, ﺗﺮورﻳﺴﻢ, ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ, آﺛﺎر ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ, اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074460,
author = {زرقانی, سیدهادی and نسیمی, زهرا and خوارزمی, امید علی},
title = {بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان},
journal = {جغرافیای اجتماعی شهری},
year = {2019},
volume = {5},
number = {2},
month = {March},
issn = {2645-7784},
pages = {17--30},
numpages = {13},
keywords = {اﻣﻨﻴﺖ، ﺗﺮورﻳﺴﻢ، ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ، آﺛﺎر ﺑﻴﻮﺗﺮورﻳﺴﻢ، اﻣﻨﻴﺖ ﺷﻬﺮوﻧﺪان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بیوتروریسم و تاثیر آن بر امنیت شهروندان
%A زرقانی, سیدهادی
%A نسیمی, زهرا
%A خوارزمی, امید علی
%J جغرافیای اجتماعی شهری
%@ 2645-7784
%D 2019

[Download]