علوم زمین, ( ISI ), دوره (28), شماره (111), سال (2019-6) , صفحات (257-270)

عنوان : ( ارزیابی فعالیتهای نوزمینساختی منطقه خاوری شهر یزد )

نویسندگان: مرضیه السادات میرجلیلی , فرزین قائمی , بهنام رحیمی , محمدرضا مشرفی فر , مریم غلامزاده ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

منطقه موردمطالعه بخشی از بلوک یزد (باختری‌ترین زیرپهنه بخش مرکزی ایران‌مرکزی)، در خاور شهر یزد واقع شده است. وجود دو سیستم گسلی اصلی انار و خرانق به‌ترتیب به طول تقریبی 100 و 62 کیلومتر و گسل های فرعی متعدد، نشان دهنده ظهور پدیده های مهم زمین-ساختی در این منطقه است. بنابراین، هدف از این پژوهش بررسی وضعیت نوزمین ساخت در این حوضه با استفاده از شاخص های ریخت زمین ساختی است. برای دستیابی به این هدف از هفت شاخص ریخت زمین ساختی: انتگرال ارتفاع‌سنجی (HI)، عدم تقارن حوضه‌ی آبریز (AF)، شاخص طول- گرادیان (SL)، شاخص پیچ و خم پیشانی کوهستان (Smf) و شاخص نسبت پهنای کف دره به عمق دره (Vf)، شاخص خمش کانال رودخانه (S)، شاخص شکل حوضه زهکشی (Bs) بهره گرفته شده است. براساس شاخص های ریخت زمین ساختی(Active Tectonics indices (Iat)) منطقه مطالعاتی را از لحاظ نرخ فعالیت زمین‌ساختی به چهاررده، رده1 (فعالیت زمین‌ساختی خیلی بالا،7.4%درمنطقه)، رده2 (بالا 74%)، رده3 (متوسط 11%) و رده4 (کم 7.4%) تقسیم شده است. شاخص های فعالیت زمین ساختی و شواهد ریخت زمین ساختاری نرخ فعالیت زمین‌ساختی را در منطقه مطالعاتی عمدتأ متوسط تا بالا نشان می دهند. براساس همین شاخص قسمت شمالی گسل خرانق و قسمت جنوب باختری گسل انار میزان فعالیت زمین‌ساختی بالایی نسبت به سایر قسمت ها نشان می دهند.

کلمات کلیدی

, نوزمینساخت, شاخصهای ریخت زمینساخت, یزد
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074475,
author = {میرجلیلی, مرضیه السادات and قائمی, فرزین and رحیمی, بهنام and محمدرضا مشرفی فر and غلامزاده, مریم},
title = {ارزیابی فعالیتهای نوزمینساختی منطقه خاوری شهر یزد},
journal = {علوم زمین},
year = {2019},
volume = {28},
number = {111},
month = {June},
issn = {1023-7429},
pages = {257--270},
numpages = {13},
keywords = {نوزمینساخت، شاخصهای ریخت زمینساخت، یزد},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی فعالیتهای نوزمینساختی منطقه خاوری شهر یزد
%A میرجلیلی, مرضیه السادات
%A قائمی, فرزین
%A رحیمی, بهنام
%A محمدرضا مشرفی فر
%A غلامزاده, مریم
%J علوم زمین
%@ 1023-7429
%D 2019

[Download]