روان شناسی بالینی, دوره (10), شماره (4), سال (2019-2) , صفحات (1-12)

عنوان : ( تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک )

نویسندگان: سمانه قوشچیان چوبمسجدی , شاهرخ مکوندحسینی , محمود نجفی , ایمان الله بیگدلی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر عبارت از بررسی تأثیر درمان­های مکمل آموزش روانی فردی و آموزش روانی خانوادگی بر بیماران دوقطبی نوع یک تحت درمان روانپزشکی، برای تنظیم شاخص­های زیستی لیتیوم و بیلی­روبین خون است. مقدمه: هدف پژوهش حاضر عبارت از بررسی تأثیر درمان­های مکمل آموزش روانی فردی و آموزش روانی خانوادگی بر بیماران دوقطبی نوع یک تحت درمان روانپزشکی، برای تنظیم شاخص­های زیستی لیتیوم و بیلی­روبین خون است. روش: پس از وارسی معیارهای ورود و خروج یک نمونه 66 نفری از بیماران دچار اختلال دوقطبی نوع یک با شیوه هدفمند انتخاب شدند. آزمودنی ها به طور تصادفی در سه گروه آموزش روانی فردی، آموزش روانی خانواده و گروه کنترل قرار داده شدند. دو گروه آزمایشی اول آموزش روانی فردی و خانوادگی را دریافت کردند، درحالیکه گروه کنترل ویزیت ساده با مشاور داشتند. سنجش متغیرهای لیتیوم و بیلی­روبین با استفاده از کیت­های آزمایشگاهی پارس آزمون در سه نوبت پیش­آزمون، پس­آزمون و پیگیری انجام شد. داده­ها استخراج و با استفاده از تحلیل کوواریانس چند متغیری تحلیل شد. یافته‌ها: تفاوت معناداری برای گروههای تحقیق در ارتباط با سطح لیتیوم گروه ها بدست آمد. گروه آموزش روانی خانواده در پس آزمون به گونه معنادار میانگین بالاتری از گروه کنترل از نظر میزان لیتیوم داشتند، در پیگیری دو ماهه نیز میانگین گروه آموزش روانی خانواده از گروه کنترل در میزان لیتیوم بالاتر بود. نتیجه‌گیری: آموزش روانی فردی و خانوادگی می تواند سطح لیتیوم خون بیماران دوقطبی را تنظیم نماید و علایم ناشی از اختلال دوقطبی نوع یک بیماران را در کوتاه­مدت و بلند مدت کنترل ­کند. درمان مکمل آموزش روانی فردی و خانوادگی در کنار درمان روانپزشکی روتین این بیماران توصیه می­شود.

کلمات کلیدی

, ختلال دوقطبی, آموزش روانی فردی, آموزش روانی خانواده , لیتیوم, بیلیروبین روانپزشکی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074485,
author = {سمانه قوشچیان چوبمسجدی and شاهرخ مکوندحسینی and محمود نجفی and بیگدلی, ایمان الله},
title = {تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک},
journal = {روان شناسی بالینی},
year = {2019},
volume = {10},
number = {4},
month = {February},
issn = {2008-501X},
pages = {1--12},
numpages = {11},
keywords = {ختلال دوقطبی، آموزش روانی فردی، آموزش روانی خانواده ، لیتیوم، بیلیروبین روانپزشکی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیرآموزش روانی فردی و آموزش روانی خانواده بر سطح سرمی لیتیوم و بیلی روبین خون بیماران دوقطبی نوع یک
%A سمانه قوشچیان چوبمسجدی
%A شاهرخ مکوندحسینی
%A محمود نجفی
%A بیگدلی, ایمان الله
%J روان شناسی بالینی
%@ 2008-501X
%D 2019

[Download]