تنش های محیطی در علوم زراعی, دوره (12), شماره (1), سال (2019-5) , صفحات (153-163)

عنوان : ( ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در کشتهای پاییزه و زمستانه تحت رژیمهای مختلف آبیاری )

نویسندگان: حسن قاسمیان اردستانی , محسن جهان , امیرحسین شیرانی راد ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهمنظور ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در رژیمهای مختلف دمایی و رطوبتی، آزمایشی بهصورت کرتهای 1393 ) در منطقه کرج اجرا شد. در این - خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار و به مدت دو سال زراعی ( 95 تحقیق، فصل کشت در دو سطح (پائیز و زمستان) و آبیاری در سه سطح (آبیاری معمول یا شاهد، قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد و قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد) بهصورت فاکتوریل بهعنوان عامل کرت اصلی و ژنوتیپهای بهاره کلزا شامل جری، جولیوس، ظفر، آرجیاس 003 ، هایولا 4815 و زابل 10 بهعنوان عامل کرت فرعی در نظر گرفته شدند. صفات ارتفاع بوته، قطر ساقه، تعداد شاخه فرعی، تعداد خورجین، طول خورجین، تعداد دانه در خورجین، وزن هزار دانه، عملکرد بیولوژیک، عملکرد دانه و شاخص برداشت تحت تأثیر تیمارهای آزمایش قرار گرفتند. در رابطه با عملکرد بهعنوان برآیند نهایی اجزای عملکرد نتایج نشان داد که کشت پاییزه با عملکرد 3590 کیلوگرم در هکتار نسبت به کشت زمستانه با 2042 کیلوگرم در هکتار برتری داشت، در بررسی اثرات متقابل سهگانه، در کشت پاییزه با شرایط آبیاری معمول (شاهد)، ژنوتیپهای جولیوس و زابل 10 با عملکرد دانه 5592 و 5536 کیلوگرم در هکتار، در شرایط قطع آبیاری از مرحله گلدهی به بعد ژنوتیپ جولیوس با عملکرد 2511 کیلوگرم در هکتار و در شرایط قطع آبیاری از مرحله خورجین دهی به بعد ژنوتیپهای جولیوس و زابل 10 با عملکرد 4124 و 3959 کیلوگرم در هکتار، ارقام برتر بودند. بهطورکلی کشت پاییزه بهعنوان بهترین زمان و ارقام جولیوس و زابل 10 بهعنوان پایدارترین ارقام معرفی گردیدند.

کلمات کلیدی

, تاریخ کاشت, تنش خشکی, خورجین, عملکرد بیولوژیک
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074489,
author = {قاسمیان اردستانی, حسن and جهان, محسن and امیرحسین شیرانی راد},
title = {ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در کشتهای پاییزه و زمستانه تحت رژیمهای مختلف آبیاری},
journal = {تنش های محیطی در علوم زراعی},
year = {2019},
volume = {12},
number = {1},
month = {May},
issn = {2228-7604},
pages = {153--163},
numpages = {10},
keywords = {تاریخ کاشت، تنش خشکی، خورجین، عملکرد بیولوژیک},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ارزیابی صفات مورفولوژیک، عملکرد و اجزای عملکرد ژنوتیپهای منتخب کلزا در کشتهای پاییزه و زمستانه تحت رژیمهای مختلف آبیاری
%A قاسمیان اردستانی, حسن
%A جهان, محسن
%A امیرحسین شیرانی راد
%J تنش های محیطی در علوم زراعی
%@ 2228-7604
%D 2019

[Download]