پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست , 2019-02-19

عنوان : ( بررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایران )

نویسندگان: شکیبا میرزایی , بیژن قهرمان , ابوالفضل مساعدی , مهدی ضرغامی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

آب، انرژی و غذا (WEF) عوامل حیاتی برای سلامت انسان و پایداری محیط زیست و همچنین دارای ارتباطات درونی پیچیده ای است. آب برای تولید انرژی لازم است، در حالیکه انرژی برای استخراج، تصفیه و توزیع آب موردنیاز است. بخش غذایی به آب و انرژی برای تولید محصولات غذایی نیاز دارد. همچنین زیست توده بعنوان منبع انرژی جایگزین بالقوه در نظر گرفته می شود. درک این ارتباطات درونی به تعیین چارچوبی پیشرفته که تمامی این بخش ها را به یکدیگر متصل می کند، کمک می کند. تاکنون مدل های کامپیوتری مختلفی برای برآورد وابستگی متقابل هر منبع و تعیین نیازهای آینده WEF توسعه داده شده است. محدودیت های مدل های فعلی فرصت توسعه را از طریق اضافه کردن اجزا و ویژگی هایی نظیر بهینه سازی ایجاد کرده است. در این مقاله سعی شده ادبیات موضوع و وضعیت فعلی پیوند WEF، به ویژه ابزارهای جهانی و مدل های شبیه سازی و بهینه سازی موجود بررسی شود. چالش ها، اهداف و اهمیت بررسی پیوند در یک مطالعه موردی در حال انجام بیان شده است. بعنوان نتیجه گیری مشارکت ذینفعان، ادغام سیاست ها و توسعه یک مدل شبیه سازی پیوند برای پیاده سازی موفقیت آمیز پیوند WEF، که یک موضوع در حال ظهور برای توسعه پایدار منابع است، موردنیاز است. بسیاری از مطالعات وجود پویایی و عدم قطعیت در اجزاء پیوند را در نظر نمی گیرند.

کلمات کلیدی

, بهینه سازی, مدل سازی, پیوند, توسعه پایدار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074498,
author = {میرزایی, شکیبا and قهرمان, بیژن and مساعدی, ابوالفضل and مهدی ضرغامی},
title = {بررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایران},
booktitle = {پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {بهینه سازی، مدل سازی، پیوند، توسعه پایدار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی اهمیت پیوند آب - انرژی - امنیت غذایی در حوضه زرینه رود، ایران
%A میرزایی, شکیبا
%A قهرمان, بیژن
%A مساعدی, ابوالفضل
%A مهدی ضرغامی
%J پنجمین کنفرانس بین المللی فناوری و مدیریت انرژی با رویکرد پیوند انرژی، آب و محیط زیست
%D 2019

[Download]