پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی, دوره (2), شماره (30), سال (2019-10) , صفحات (77-87)

عنوان : ( مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران )

نویسندگان: آسیه قربانیان رجبی , مهدی طالب پور , گیوم مقتینو , گیوم بوده , آذر کفاش پور ,

بر اساس تصمیم نویسنده مقاله دسترسی به متن کامل برای اعضای غیر دانشگاه ممکن نیست

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف، مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال با این تیم از دیدگاه تماشاچیان است.تحقیق از نوع پیمایشی و برای جمع آوری داده‌ها از روش نمونه‌گیری تصادفی استفاده شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه زدراوکویچ و همکاران استفاده شد. آن‌ها، برای بررسی تناسب از نه بعد خرد و دو بعد کلان استفاده کردند. برای مقایسه از آزمون تحلیل واریانس چندگانه و برای آزمون‌های تعقیبی از آزمون شفه و برای تحلیل از نرم افزار STATISTICA استفاده شد. آزمون‌های اندازه‌گیری و معادلات ساختاری برای سه حامی مالی نیز با استفاده از نرم افزار M Plus مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمون تحلیل واریانس چندگانه نشان داد بین ابعاد مختلف خرد و کلان تناسب، بجز بعد جغرافی، اختلاف معناداری بین سه حامی مالی وجود دارد. اما آزمون‌ تعقیبی نشان داد بین ابعاد مختلف تناسب بانک دی و همراه اول، تفاوت معناداری وجود ندارد و بین ابعاد مختلف تناسب مجید و همراه اول و همچنین مجید و بانک دی، به جز مقایسه بعد مشارکت بین برند مجید و همراه اول و مقایسه بعد مأموریت بین برند مجید و بانک دی، همه ابعاد تفاوت معناداری را نشان می‌دهند. آزمون‌های اندازه‌گیری و معادلات ساختاری برای سه حامی مالی، با توجه به شاخص‌های تعریف شده، نتایج قابل قبولی را نشان دادند.با توجه به نتایج این تحقیق، حامیان مالی و تیم‌ها برای افزایش رابطه برد-برد، بهتر است بر رابطه متناسبی تمرکز کرده و در صورتی که این رابطه حمایتی از منظر پاسخ‌دهندگان، متناسب به نظر نمی‌رسد، با اقداماتی موارد متناسب خودشان با مورد حمایت شده را روشن‌سازی کنند

کلمات کلیدی

, تناسب, حامی مالی, تیم ملی والیبال
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074500,
author = {قربانیان رجبی, آسیه and طالب پور, مهدی and گیوم مقتینو and گیوم بوده and کفاش پور, آذر},
title = {مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران},
journal = {پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی},
year = {2019},
volume = {2},
number = {30},
month = {October},
issn = {2345-5551},
pages = {77--87},
numpages = {10},
keywords = {تناسب، حامی مالی، تیم ملی والیبال},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T مقایسه تناسب حامیان مالی تیم ملی والیبال ایران
%A قربانیان رجبی, آسیه
%A طالب پور, مهدی
%A گیوم مقتینو
%A گیوم بوده
%A کفاش پور, آذر
%J پژوهش های کاربردی در مدیریت ورزشی
%@ 2345-5551
%D 2019

[Download]