علوم اجتماعی, دوره (16), شماره (2), سال (2020-1) , صفحات (41-76)

عنوان : ( ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی )

نویسندگان: هانیه بیجاری , زهره سپهری شاملو , بهروز مهرام , منصوره السادات صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

ازدواج، اولین گام در شکلگیری خانواده بهعنوان بنیادیترین نهاد اجتمااع و یکا از مهمترین انتخابهای است که فرد در طول زندگ انجام م دهد. پژوهشهای مختلف باه نقش مهم انتخاب آگاهانه در رضایت زناشوی اشاره داشتهاند، اما دلایل متعاددی ازجملاه مسائل فردی و بینفردی، دگرگون های سریع اجتماع ، اقتصاادی و فرهنیا و ... باعا شده اند دستیاب به آن کارآسان نباشد. افزایش روزافزون آمار طلاق و مشکلات زناشاوی ، محقق را برآن داشت تا با نیاه پیشییرانه و هدف کشف ملاکهای انتخاب همسار از دیاد افرادی که به تازگ فرایند انتخاب را پشات سار گشاشاته اناد و از زنادگ زناشاوی خاود رضایت دارند، نیاه دقیقتری به این مفهوم فرهنگ وابسته در اولین دوره از چرخة خاانواده یعن دوران عقد داشته باشد. مقاله پژوهش حاضار باه شایوی کیفا باا اساتفاده از روش تحلیل مضمون انجام شد. با استفاده از نمونهگیری هدفمند شارکت کننادگان از باین افاراد راض از ازدواج در دوری عقد ساکن شهر مشهد انتخاب شدند و تا رسیدن به اشباع نظاری انتخاب ادامه یافت. با 20 نفر ) 12 زن و 8 مرد( مصاحبة کیف نیمه ساختاریافته انجاام شاد. دادهها در طول دوری یک ساله جمعآوری، ثبت، کدگشاری و تحلیل شدند. از مجماوع 650 کد اولیه، 3 مقولة اصل و 14 مقولة فرع استخراج شد که به ترتیب فراوان کادها شاامل ویژگ های فردی، ویژگ های رابطه و ویژگ هاای خاانوادگ باود. در تبیاین یافتاه هاا از نظریههای روان شناخت و جامعهشاناخت مارتبا اساتفاده شاد. نتاایه پاژوهش ما تواناد راهیشای دست اندرکاران حوزی پیش از ازدواج و افراد در شرف ازدواج باشد.

کلمات کلیدی

, ملاک های ازدواج, دوران عقد, تحلیل مضمون, رو کیفی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074501,
author = {بیجاری, هانیه and سپهری شاملو, زهره and مهرام, بهروز and منصوره السادات صادقی},
title = {ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی},
journal = {علوم اجتماعی},
year = {2020},
volume = {16},
number = {2},
month = {January},
issn = {2008-1383},
pages = {41--76},
numpages = {35},
keywords = {ملاک های ازدواج، دوران عقد، تحلیل مضمون، رو کیفی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ملاک های انتخاب همسر از دید افراد راضی از ازدواج (در دوره عقد): یک مطالعه کیفی
%A بیجاری, هانیه
%A سپهری شاملو, زهره
%A مهرام, بهروز
%A منصوره السادات صادقی
%J علوم اجتماعی
%@ 2008-1383
%D 2020

[Download]