انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها , 2019-04-24

عنوان : ( بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها )

نویسندگان: امیر محمد فکور ثقیه , علیرضا پویا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

این مقاله بر بررسی موجودی در زنجیره تامین لارج تمرکز دارد. در این پژوهش ابتدا ادبیات گذشته مرور و بررسی و اقدامات موجودی در پارادایم‌های چهارگانه ناب، چابک، تاب‌آور و سبز شناسایی شد. از بین آن‌ها عواملی که در این پژوهش اثرگذارتر بودند شناسایی و مدلسازی بر مبنای آن‌ها انجام شد. سپس مدل و روابط بین آن‌ها با استفاده از نظرات متخصصین امر اصلاح و نهایی گشت و در نهایت مدل پویایی شناسی سیستم در قالب حلقه‌های علی معلولی شکل گرفت. روایی مدل طراحی شده توسط خبرگان تایید شد. نتایج این تحقیق نشان می‌دهد که در زنجیره تامین لارج تاثیر بیش‌تر حلقه‌ها بر کاهش سطح موجودی است مگر اینکه هزینه کمبود آنقدر زیاد باشد که حلقه‌های تقویتی تاب‌آور بر سایر حلقه‌ها غلبه کنند و سطح موجودی را افزایش دهند.

کلمات کلیدی

, مدیریت موجودی, زنجیره تامین لارج, پویاشناسی سیستم, نمودار علی حلقوی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074504,
author = {فکور ثقیه, امیر محمد and پویا, علیرضا},
title = {بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها},
booktitle = {انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {مدیریت موجودی، زنجیره تامین لارج، پویاشناسی سیستم، نمودار علی حلقوی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی عوامل موثر بر موجودی در زنجیره تامین لارج با رویکرد پویاشناسی سیستم‌ها
%A فکور ثقیه, امیر محمد
%A پویا, علیرضا
%J انجمن ایرانی پویایی شناسی سیستم ها
%D 2019

[Download]