پژوهشنامه مالیات, دوره (39), شماره (87), سال (2018-12) , صفحات (163-192)

عنوان : ( بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتى )

نویسندگان: افسانه یوسف پور , محمد مهرآیین , فریبرز رحیم نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه یکى از مهم ترین انواع کاربرد دولت الکترونیک، ارائۀ خدمات مالیاتى الکترونیکى دولت به مؤدیان مالیاتى است. از آنجایى که علاوه بر ضرورت اهتمام دولت به پشتیبانى و ایجاد زیرساخ تهاى لازم، پذیرش سامان ههاى عملیات الکترونیک مالیاتى توسط مؤدیان از ضرور تهاى انکارناپذیر است، پس هدف این مطالعه بررسى عوامل مؤثر بر پذیرش سامان ههاى عملیات الکترونیک مالیاتى با استفاده از تئورى شناختى– اجتماعى مى باشد. پژوهش حاضر از حیث هدف کاربردى و از حیث روش، پیمایشى- تحلیلى است. جامعۀ آمارى این پژوهش مؤدیان مالیاتى سازمان امور مالیاتى استان خراسان رضوى در شهر مشهد مى باشد. تعداد نمونه 300 نفر به روش غیر تصادفى در دسترس برآورد گردیده است. جهت گردآورى داده هاى مورد نیاز تحقیق از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. یافته هاى پژوهش نشان مى دهد که رابطۀ معنى دارى بین تمامى روابط ساختارى حامى هشت فرضیه وجود دارد. به عنوان مثال، انتظار نتیجه از سامانه هاى عملیات الکترونیک مالیاتى بر تمایل به این سامانه ها، تمایل بر پذیرش، نفوذ اجتماعى بر پذیرش، خودکارآمدى بر انتظار نتیجه، انتظار نتیجه بر پذیرش به واسطۀ تمایل و خودکارآمدى بر پذیرش به واسطه تمایل تأثیر مثبت و معنى دارى دارد ولى فرضیۀ هفتم یعنى تأثیر اضطراب بر پذیرش معنى دار نیست

کلمات کلیدی

, خدمات الکترونیکى, تئورى شناختى-اجتماعى, سامان ههاى عملیات الکترونیک مالیاتى, انتظار نتیجه, تمایل, نفوذ اجتماعى, خودکارآمدى, اضطراب
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074507,
author = {یوسف پور, افسانه and مهرآیین, محمد and رحیم نیا , فریبرز},
title = {بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتى},
journal = {پژوهشنامه مالیات},
year = {2018},
volume = {39},
number = {87},
month = {December},
issn = {۲۲۵۱-۶۴۸۴},
pages = {163--192},
numpages = {29},
keywords = {خدمات الکترونیکى، تئورى شناختى-اجتماعى، سامان ههاى عملیات الکترونیک مالیاتى، انتظار نتیجه، تمایل، نفوذ اجتماعى، خودکارآمدى، اضطراب},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسى عوامل مؤثر برگرفته از تئورى شناختى– اجتماعى بر پذیرش سامانه هاى عملیات الکترونیکى مالیاتى
%A یوسف پور, افسانه
%A مهرآیین, محمد
%A رحیم نیا , فریبرز
%J پژوهشنامه مالیات
%@ ۲۲۵۱-۶۴۸۴
%D 2018

[Download]