تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (8), شماره (4), سال (2019-3) , صفحات (133-158)

عنوان : ( طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون )

نویسندگان: راضیه میرنژاد , علیرضا پویا , ناصر مطهری فریمانی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

بهبود مستمر عملکرد سازمان ها، نیروی عظیم هم افزایی ایجاد می کند که این نیروها می تواند پشتیبان برنامة رشد، توسعه و ایجاد فرصت های تعالی سازمانی شود. ارزیابی عملکرد از راه مدل های تحلیل پوششی داده ها رویکرد مناسبی برای بهبود عملکرد است. با توجه به اهمیت بسیار زیاد صنایع خدماتی مانند صنعت هایپرمارکت در رشد اقتصادی کشورها، ارزیابی عملکرد هایپرمارکت ها از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است. ازآنجاکه ساختار درون سازمانی بیشتر سازمان ها و نیز هایپرمارکت ها، ساختاری سلسله مراتبی است، بهتر است این سلسله مراتب در ارزیابی عملکرد آنها نیز لحاظ شود. از طرف دیگر، مدیران اهمیت متفاوتی برای شاخص های ارزیابی و اندازه گیری قائل اند که در نظر گرفتن اهمیت ها و اوزان شاخص ها نیز در مدل تحلیل پوششی داده ها مهم است؛ بنابراین هدف تحقیق حاضر ارائة مدل تلفیقیِ تحلیل پوششی داده ها برای واحدهایی همگن است که در ساختاری سلسله مراتبی قرار دارند و همچنین شاخص های ارزیابی دارای اهمیت های متفاوتی اند. مدل پیشنهادی با سه شاخص ورودی ارزش فضا، هزینة حقوق کارمندان و سرمایة درگیر و چهار شاخص خروجیِ گردش مالی، سودناخالص، رشد درآمد و نقدینگی در هایپرمارکت پرسون اعتبارسنجی شده است. نتایج نشان می دهد بخش دو در هایپرمارکت پرسون به دلیل وجود دپارتمان های بیشتر و همچنین حجم کافی نقدینگی و گردش مالی زیاد دارای بیشترین نمرة کارایی بوده است و بخش چهار هایپرمارکت، کمترین کارایی را داشته که دلیل آن گردش کم و موجودی بالا از کالاهای تکی است که موجب افزایش سرمایة درگیر شده است.

کلمات کلیدی

, ارزیابی عملکرد, تحلیل پوششی داده های موزون سلسله مراتبی, واحدهای ارزیابی شوندة سلسله مراتبی, دپارتمان, هایپرمارکت
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074511,
author = {میرنژاد, راضیه and پویا, علیرضا and مطهری فریمانی, ناصر},
title = {طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2019},
volume = {8},
number = {4},
month = {March},
issn = {2228-7744},
pages = {133--158},
numpages = {25},
keywords = {ارزیابی عملکرد، تحلیل پوششی داده های موزون سلسله مراتبی، واحدهای ارزیابی شوندة سلسله مراتبی، دپارتمان، هایپرمارکت},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T طراحی مدل ارزیابی عملکرد برای ارزیابی شونده های سلسله مراتبی با شاخص های موزون در دپارتمان های هایپرمارکت به روش تلفیقی تحلیل پوششی داده های سلسله مراتبی موزون
%A میرنژاد, راضیه
%A پویا, علیرضا
%A مطهری فریمانی, ناصر
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2019

[Download]