دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی , 2019-03-13

عنوان : ( بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب )

نویسندگان: فهیمه قناویزچی , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

کمبود آب وبهره برداری بیش ازحد مخازن زیرزمینی منجر به کاهش کیفیت آب آبیاری شده است.برای اصلاح آب وخاک می توان از روش مغناطیسی کردن آب استفاده کرد. در این پژوهش به بررسی تاثیرآب مغناطیسی شده بر برخی ویژگی های گل همیشه بهار پرداخته شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل برپایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. آزمایش دارای 6 تیمار و 4 تکرار وبرای هرتیماردر هر تکرار 2 مشاهده در نظر گرفته شد،عامل اول شامل دو نوع آب )مغناطیسی و غیر مغناطیسی( وعامل دوم شامل سه سطح شوری) ds/m7 / 0 آب معمولی گلخانه،شوری متوسط ds/m3 وشوری بالای ds/m6 (در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1397 اجرا شد. نتایج نشان دادکه آب مغناطیسی تاثیر مثبت برتمام صفات فیزولوژیکی)کارتنوئید ،درصد محتوی نسبی آب و نشت یونی(داشته است.اثرمتقابل شوری وآب مغناطیسی در هیچکدام از صفات فیزیولوژیکی گل همیشه بهار معنی دار نبوده ولی بهترین گل ها در شرایط آب مغناطیسی وشوری کم حاصل شده است.در نتیجه استفاده از آب مغناطیسی اثر مثبتی بر عملکرد گل همیشه بهار دارد.

کلمات کلیدی

, آب مغناطیس, شوری, عملکرد, همیشه بهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074512,
author = {قناویزچی, فهیمه and تهرانی فر, علی and کهربائیان, مریم and حلاج نیا, اکرم},
title = {بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب},
booktitle = {دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی},
year = {2019},
location = {مشهد, ايران},
keywords = {آب مغناطیس، شوری، عملکرد، همیشه بهار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرآب مغناطیسی بربرخی پارامترهای فیزیولوژیکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب
%A قناویزچی, فهیمه
%A تهرانی فر, علی
%A کهربائیان, مریم
%A حلاج نیا, اکرم
%J دومین کنفرانس بین المللی گیاهان دارویی، کشاورزی ارگانیک، مواد طبیعی و دارویی
%D 2019

[Download]