ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی , 2019-01-24

عنوان : ( بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب )

نویسندگان: فهیمه قناویزچی , علی تهرانی فر , مریم کهربائیان , اکرم حلاج نیا ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

دراین پژوهش به بررسی تاثیرآب مغناطیسی شده در شرایط تنش شوری بر برخی ویژگی های مورفولوژیکی گل همیشه بهار رقم )جیاتانا(پرداخته شد. این آزمایش به صورت فاکتوریل بر پایه طرح بلوک های کامل تصادفی اجرا شد. آزمایش دارای 6 تیمار و 4 تکرار وبرای هرتیماردر هر تکرار 2 مشاهده در نظر گرفته شد، عامل اول شامل دو نوع آب )مغناطیسی و غیر مغناطیسی( وعامل دوم شامل سه سطح شوری) ds/m7 / 0 آب معمولی گلخانه ، شوری متوسط ds/m3 وشوری بالا ds/m6 ( بود که طرح در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه فردوسی مشهد در بهار سال 1397 اجرا شد. نتایج نشان دادکه آب مغناطیسی تاثیر مثبت بر صفات مورفولوژیکی نظیر قطر گل، تعدادگل، ارتفاع بوته، تعدادبرگ، سطح برگ، وزن تر وخشک برگ، وزن تروخشک ریشه و وزن تروخشک گل و شاخساره داشته است، همچنین نتایج نشان داد تنش شوری تاثیرمنفی بر صفات مورد بررسی داشت، اثرمتقابل شوری وآب مغناطیسی تنهادر صفت وزن تر وخشک شاخساره معنی داربود و بهترین گل ها در شرایط آب مغناطیسی وشوری کم حاصل شد.در نتیجه استفاده از آب مغناطیسی اثر مثبتی بر عملکرد گل همیشه بهار دارد.

کلمات کلیدی

, آب مغناطیسی, تنش شوری, عملکرد, همیشه بهار
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074513,
author = {قناویزچی, فهیمه and تهرانی فر, علی and کهربائیان, مریم and حلاج نیا, اکرم},
title = {بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب},
booktitle = {ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی},
year = {2019},
location = {تهران, ايران},
keywords = {آب مغناطیسی، تنش شوری، عملکرد، همیشه بهار},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی تاثیرآب مغناطیسی بر برخی پارامترهای مورفولوژویکی گل همیشه بهار تحت تنش شوری آب
%A قناویزچی, فهیمه
%A تهرانی فر, علی
%A کهربائیان, مریم
%A حلاج نیا, اکرم
%J ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش های کاربردی در علوم کشاورزی
%D 2019

[Download]