مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت, دوره (9), شماره (35), سال (2018-6) , صفحات (3-32)

عنوان : ( واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن )

نویسندگان: مریم احمدی زهرانی , شمس الدین ناظمی , فریبرز رحیم نیا , سعید مرتضوی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مفهوم «رفتار مرشدانه مدیران» در ادبیات رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی جایگاه قابل‌توجهی داشته و اندیشمندان عرصه ی مدیریت نظرات متفاوتی در مورد آن ارائه کرده‌اند. پژوهش حاضر در تلاش است تا ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران را از زوایای نوینی واکاوی نماید. این پژوهش با رویکرد آمیخته اکتشافی و با استفاده از رویکرد تحلیل محتوای قراردادی در بخش کیفی انجام شده است. برای این منظور ضمن انجام مصاحبه نیمه‌ساختاریافته عمیق با 20 نفر از مدیران شرکت پالایش نفت اصفهان، مجموعه‌ای از مضامین اولیه طی فرایند کدگذاری گردآوری و سپس از درون آن‌ها مقوله‌هایی استخراج گردید. نتایج حاصل از کدگذاری‌ها و تحلیل داده‌ها نشان داد که ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران متفاوت بوده و بر مبنای تفاوت‌ها، در قالب پنج ویژگی رفتاری با عناوین، «رفتار همنوایانه»، «رفتار کمال‌گرایانه»، «رفتار خودمدیرانه»، «رفتار نقش‌مدارانه» و «رفتار اثرگذارانه» طبقه‌بندی گردید به طوری که هریک از این رفتارها خود در برگیرنده مفاهیم دیگری است. پس از کشف مقوله‌های مدل ارائه شده در مرحله کیفی، به‌منظور اعتبارسنجی کمی مدل استخراج شده، پرسشنامه‌ای مشتمل بر 80 گویه، طراحی و تنظیم شد و در اختیار 191 نفر از زیرمجموعه تحت سرپرستی مدیران ارشد و میانی به صورت نمونه‌گیری در دسترس قرار گرفت و اعتبار مدل به صورت کمی نیز ‌تأیید شد.

کلمات کلیدی

, رفتار مرشدانه مدیران, مرشدیت, تحلیل محتوای قراردادی, شرکت پالایش نفت اصفهان
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074515,
author = {احمدی زهرانی, مریم and ناظمی, شمس الدین and رحیم نیا , فریبرز and مرتضوی, سعید},
title = {واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن},
journal = {مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت},
year = {2018},
volume = {9},
number = {35},
month = {June},
issn = {2251-8886},
pages = {3--32},
numpages = {29},
keywords = {رفتار مرشدانه مدیران، مرشدیت، تحلیل محتوای قراردادی، شرکت پالایش نفت اصفهان},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T واکاوی نوین ویژگی‌های رفتار مرشدانه مدیران در شرکت پالایش نفت اصفهان و اعتبارسنجی آن
%A احمدی زهرانی, مریم
%A ناظمی, شمس الدین
%A رحیم نیا , فریبرز
%A مرتضوی, سعید
%J مدیریت منابع انسانی در صنعت نفت
%@ 2251-8886
%D 2018

[Download]