پژوهشنامه ادیان, دوره (27), شماره (14), سال (2020-6) , صفحات (133-153)

عنوان : ( خداشناسی در لینگه پورانه )

نویسندگان: ولی عبدی , محسن شرفائی مرغکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

لینگه پورانه جزء پورانه های شیوایی محسوب می شود و بنابراین خدای شیوه در این متون محوریت دارد. ویژگی ها، تجلیات و صور هشتگانه، بزرگی و عظمت شیوه نسبت به سایر ایزدان در لینگه پورانه مورد اشاره قرار گرفته است. افزون بر این، ایزد شیوه در این متون به صورت لینگه (قضیبی) پرستش شده است. البته در این پورانه غیر از شیوه از ایزدان دیگر هم سخن به میان آمده است، اما همه آنها تجلیات شیوه و بنابراین تابع او هستند. اگر بتوان از رویکردهای خاصی به الوهیت در لینگه پورانه نگریست، باید گفت که تعدادی عبارات در این متون به نوعی حاکی از دیدگاه توحیدی هستند؛ یعنی شیوه را خدایی واحد و متعالی معرفی می کنند. اما در عین حال، نگرش غالب در لینگه پورانه نگاه وحدت وجودی است؛ چرا که همه جهان (عالم کبیر) و حتی انسان (عالم صغیر) بدن شیوه است. همه چیز از اوست و همه چیز اوست و همه چیز به او باز می گردد. او هم متعالی و هم ساری و جاری در جهان است.

کلمات کلیدی

, شیوه, شکتی, لینگه پورانه, ویاسه
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074516,
author = {عبدی, ولی and شرفائی مرغکی, محسن},
title = {خداشناسی در لینگه پورانه},
journal = {پژوهشنامه ادیان},
year = {2020},
volume = {27},
number = {14},
month = {June},
issn = {2008-0476},
pages = {133--153},
numpages = {20},
keywords = {شیوه، شکتی، لینگه پورانه، ویاسه},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T خداشناسی در لینگه پورانه
%A عبدی, ولی
%A شرفائی مرغکی, محسن
%J پژوهشنامه ادیان
%@ 2008-0476
%D 2020

[Download]