پژوهش نامه مدیریت تحول, دوره (10), شماره (20), سال (2018-12) , صفحات (45-66)

عنوان : ( بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول )

نویسندگان: حامد محمدی شهرودی , علی شیرازی , فرشته صادقی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

امروزه با بین المللی شدن سازمانها، اهمیت ارتباطات فرهنگی در سازمانها، بخصوص در سازمانهایی که فعالیتهای بینالمللی دارند، بیشتر میشود. هدف پژوهش حاضر، بررسی تأثیر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنان از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی است که رویکردی کمّی دارد و دادهها با استفاده از روش پیمایش و ابزار پرسشنامه، گردآوری شدند. تعداد اعضای جامعه آماری از کارکنان واحد بینالمللِ یک شرکت لبنی به تعداد 190 نفر بودند. برای نمونهگیری از سرشماری استفاده شد و پرسشنامهها میان تمامی اعضای جامعه آماری توزیع گردید؛ درنهایت تعداد 152 پرسشنامه گردآوری و در تحلیلها مورداستفاده قرار گرفت. بهمنظور تحلیل داده های پژوهش نیز از روش مدلسازی معادلات ساختاری و نرمافزار اسمارت پی.آل.اس استفاده شد. نتایج تحقیق نشان میدهد که هوش فرهنگی بر همدلی فرهنگی تأثیر معنادار دارد. بعالوه، متغیر همدلی فرهنگی نیز بر سه ابعاد جوانمردی، نزاکت و نوعدوستی تأثیر معنادار دارد. از طرفی همدلی فرهنگی نیز نقش میانجی را در ارتباط بین هوش فرهنگی و رفتار شهروندی سازمانی دارد

کلمات کلیدی

, هوش فرهنگی, رفتارهای شهروندی سازمانی, همدلی فرهنگی, شرکت محصوالت لبنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074517,
author = {محمدی شهرودی, حامد and شیرازی, علی and صادقی, فرشته},
title = {بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول},
journal = {پژوهش نامه مدیریت تحول},
year = {2018},
volume = {10},
number = {20},
month = {December},
issn = {2383-4064},
pages = {45--66},
numpages = {21},
keywords = {هوش فرهنگی، رفتارهای شهروندی سازمانی، همدلی فرهنگی، شرکت محصوالت لبنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بررسی اثر هوش فرهنگی کارکنان بر رفتارهای شهروندی آنها از طریق بهبود یا تقویت همدلی فرهنگی، پژوهشنامه مدیریت تحول
%A محمدی شهرودی, حامد
%A شیرازی, علی
%A صادقی, فرشته
%J پژوهش نامه مدیریت تحول
%@ 2383-4064
%D 2018

[Download]