تحقیقات بازاریابی نوین, دوره (9), شماره (1), سال (2019-6) , صفحات (213-232)

عنوان : ( تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی )

نویسندگان: فریبرز رحیم نیا , یوسف رمضانی , سحر زرگران ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

رسانه های اجتماعی یکی از تازه ترین دستاوردهای فناوری اطلاعات و همچنین رویکردی نو در بازاریابی است. از سویی ارتباطات نامحدود کاربران در این رسانه ها به اثرات متقابل بر کاربران منجر می شود. رسانه های اجتماعی، قدرت را از شرکت به سوی افراد و جوامع یا به عبارتی کاربران خلاق انتقال داده است که موجب تأثیرات بسیار موفق یا فاجعه باری بر برنده های مشهور شده است. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر تعاملات کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش از نوع پیمایشی-تحلیلی 0 است. پرسشنامه ها بین 353 نفر از جامعة آماری توزیع / است. ابزار پژوهش، پرسشنامه بوده و ضریب آلفای کرونباخ برای تمام ابعاد و متغیرها بیشتر از 7 شد؛ این جامعه شامل کلیة افراد بالای 81 سال ساکن مشهد است که عضو رسانة اجتماعی هستند و در زمینة آشنایی با برند خاص و کسب اطلاعات از برند خاص در اثر تعامل با گروه همسالان یا گروه های مرجع تجربیاتی داشتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از معادلات ساختاری استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد فشار همسالان و گروه های مرجع بر متغیرهای نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی اثر مثبت و معنی داری دارد؛ همچنین دو متغیر نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی بر متغیر قصد خرید اثر مثبت و معنی داری دارد. به علاوه نقش واسطه گری دو متغیر نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی بین سه متغیر فشار همسالان، فشار گروه های مرجع و قصد خرید، تأیید شده است؛ پس ده فرضیة پژوهش نیز تأیید شد.

کلمات کلیدی

, رسانه های اجتماعی, قصد خرید, نگرش, برند, هنجارهای ذهنی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074524,
author = {رحیم نیا , فریبرز and یوسف رمضانی and سحر زرگران},
title = {تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی},
journal = {تحقیقات بازاریابی نوین},
year = {2019},
volume = {9},
number = {1},
month = {June},
issn = {2228-7744},
pages = {213--232},
numpages = {19},
keywords = {رسانه های اجتماعی، قصد خرید، نگرش، برند، هنجارهای ذهنی},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T تأثیر تعامل کاربران در رسانه های اجتماعی بر قصد خرید به واسطة نگرش نسبت به برند و هنجارهای ذهنی
%A رحیم نیا , فریبرز
%A یوسف رمضانی
%A سحر زرگران
%J تحقیقات بازاریابی نوین
%@ 2228-7744
%D 2019

[Download]