مدیریت مدرسه, دوره (7), شماره (2), سال (2019-9) , صفحات (273-303)

عنوان : ( بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران )

نویسندگان: سیده بهاره ابوترابی , رضوان حسین قلی زاده , بهروز مهرام ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

هدف اصلی این پژوهش، شناسایی ویژگی‌های ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین می‌باشد. برای دستیابی به این هدف از روش پژوهش اسنادی بهره گرفته شد؛ بنابراین فلسفه تربیت در جمهوری اسلامی ایران، فلسفه تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران، رهنامه نظام تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران، سند تحول راهبردی نظام تعلیم و تربیت رسمی، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران و برنامه اجرایی سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران با بهره‌گیری ازروش پژوهش اسنادی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. براساس نتایج به‌دست آمده، مهم‌ترین ویژگی‌های ساختار سازمانی مدرسه با اتکا به مقوله‌های به‌دست آمده در سه مضمون اصلی از سند عبارتند از: پیشایندها (نظام ارزشی دینی، عوامل اجتماعی)، مؤلفه‌های محوری (سلسله مراتب، تمرکززدایی، شبکه‌سازی، قانون مداری، مسئولیت و اختیار، کار گروهی، تکوین فرایندهای تربیت) و پسایندها (حرفه‌ای گرایی، عدالت سازمانی و مدرسه محوری).

کلمات کلیدی

, ساختار سازمانی مدرسه, سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران, ساختار توانمندساز
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074543,
author = {ابوترابی, سیده بهاره and حسین قلی زاده, رضوان and مهرام, بهروز},
title = {بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران},
journal = {مدیریت مدرسه},
year = {2019},
volume = {7},
number = {2},
month = {September},
issn = {2538-4724},
pages = {273--303},
numpages = {30},
keywords = {ساختار سازمانی مدرسه، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران، ساختار توانمندساز},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T بازنمایی ساختار سازمانی مدرسه در سند تحول بنیادین آموزش و پرورش جمهوری اسلامی ایران
%A ابوترابی, سیده بهاره
%A حسین قلی زاده, رضوان
%A مهرام, بهروز
%J مدیریت مدرسه
%@ 2538-4724
%D 2019

[Download]