بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران , 2019-04-30

Title : ( بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی )

Authors: Mehrnegar Aminy , Mohammad Bagher Ayani ,

Citation: BibTeX | EndNote

Abstract

یکی از حساس ترین قطعات در پمپ ها و توربین های دوار، آب-بندهای مکانیکی است، که در صورت مراقبت نکردن از آن بیشترین زمان خاموش بودن مجموعه صرف تعویض و تعمیر این قطعه می-گردد. با توجه به اهمیت این قطعه، در این مطالعه، جریان سیال و انتقال حرارت در آب بند مکانیکی با استفاده از روش های عددی صورت پذیرفته است. در اینجا معادلات بقاء جرم، مومنتم و انرژی با فرض جریان غیرقابل تراکم و در نظر گرفتن اثر اضمحلال انرژی در معادله انرژی در مختصات تقارن محوری با استفاده از نرم افزار فلوئنت حل گردیده و نتایج آن با نتایج عددی مقایسه شده که با دقت نسبتاً خوبی بر هم منطبق است. نتایج نشان می دهد که با افزایش سرعت دورانی شفت، دمای سطح تماس افزایش پیدا کرده و با کاهش دمای ورودی سیال خنک کن، دمای سطح تماس کاهش می یابد. همچنین مشاهده می شود با افزایش دبی سیال خنک کن، دمای سطح تماس کاهش می یابد، اما این تغییرات اثر بسیار کمی بر گرادیان دمای سطح تماس دارد.

Keywords

, آب‌بند مکانیکی, انتقال حرارت, تحلیل عددی
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@inproceedings{paperid:1074550,
author = {Aminy, Mehrnegar and Ayani, Mohammad Bagher},
title = {بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی},
booktitle = {بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران},
year = {2019},
location = {تهران, IRAN},
keywords = {آب‌بند مکانیکی، انتقال حرارت، تحلیل عددی},
}

[Download]

%0 Conference Proceedings
%T بررسی و مطالعه عددی انتقال حرارت در سیل های مکانیکی
%A Aminy, Mehrnegar
%A Ayani, Mohammad Bagher
%J بیست و هفتمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران
%D 2019

[Download]