آموزش در علوم پزشکی, دوره (19), شماره (3), سال (2019-6) , صفحات (22-32)

عنوان : ( ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی )

نویسندگان: فرهاد تنهای رشوانلو , مهدی ارخودی قلعه نویی , حسین کارشکی ,
فایل: Full Text

استناددهی: BibTeX | EndNote

چکیده

مقدمه: کیفیت ارتباط میان استاد و دانشجو می‌تواند بر فرایند تدریس و عملکرد دانشجویان مؤثر باشد. وجود یک پرسشنامه معتبر می‌تواند به پژوهشگران این حوزه کمک کند. این پژوهش باهدف بررسی ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو انجام شد. روش‌ها: در یک طرح توصیفی- همبستگی و به طور دقیق‌تر اعتباریابی آزمون، 497 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به روش نمونه‌گیری تصادفی چندمرحله‌ای انتخاب شدند و مقیاس توافق استاد و دانشجو ویلسون و رایان (Wilson and Ryan) و پرسشنامه ارزیابی دانشجویان از کیفیت تدریس مارش (Marsh) را تکمیل کردند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدی، روایی پیش‌بین و بررسی همسانی درونی انجام گرفت. نتایج: مقیاس از ساختاری دو عاملی برخوردار بود که 15/62 درصد واریانس را تبیین می‌کند. تحلیل عاملی تأییدی نیز این ساختار را تأیید کرد. همسانی درونی مقیاس با آلفای کرونباخ برای ادراکات از مدرس و مشارکت دانشجو به ترتیب 86/0 و 92/0و ضرایب دو نیمه کردن به ترتیب 88/0 و 92/0 به دست آمد. زیر مقیاس ادارکات از مدرس می‌توانست کیفیت تدریس استاد را پیش‌بینی کند. نتیجه‌گیری: مقیاس توافق استاد و دانشجو، از روایی و پایایی مطلوبی در نمونه دانشجویان علوم پزشکی برخوردار بود و می‌تواند به عنوان ابزاری دقیق در این زمینه مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی

, توافق استاد و دانشجو, روان‌سنجی, پرسشنامه, کیفیت تدریس
برای دانلود از شناسه و رمز عبور پرتال پویا استفاده کنید.

@article{paperid:1074563,
author = {تنهای رشوانلو, فرهاد and ارخودی قلعه نویی, مهدی and کارشکی, حسین},
title = {ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی},
journal = {آموزش در علوم پزشکی},
year = {2019},
volume = {19},
number = {3},
month = {June},
issn = {9359-1608},
pages = {22--32},
numpages = {10},
keywords = {توافق استاد و دانشجو، روان‌سنجی، پرسشنامه، کیفیت تدریس},
}

[Download]

%0 Journal Article
%T ویژگی‌های روان‌سنجی مقیاس توافق استاد و دانشجو در دانشجویان علوم پزشکی
%A تنهای رشوانلو, فرهاد
%A ارخودی قلعه نویی, مهدی
%A کارشکی, حسین
%J آموزش در علوم پزشکی
%@ 9359-1608
%D 2019

[Download]